Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Hoera, een jubileum ?!

Subsidiewijzer Limburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen ?

Provinciale ondersteuning

Ondersteuning door de Erfgoedcellen

  • Erfgoedcel Haspengouw - Projectsubsidies zijn mogelijk tot maximaal 1 500,00 euro voor projecten omtrent roerend en immaterieel erfgoed (geen onroerend erfgoed). Bedoeld voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers uit de 10 gemeenten die lid zijn van de projectvereniging Haspengouw. Jaarlijks zijn er twee indiendata.
  • Erfgoedcel Mijnerfgoed - Hier zijn twee soorten projectsubsidies mogelijk. Projectsubsidies tot maximaal 1 500,00 euro voor projecten roerend en immaterieel erfgoed (geen onroerend erfgoed) die het onderzoek, het behoud en de ontsluiting van erfgoed in de 6 gemeenten van de Mijnstreek voor ogen hebben. Evenementen, herdenkingen en jubilea komen in aanmerking. Een restauratiesubsidie tot maximaal 1 500,00 (indien eigen inbreng 10 % bedraagt) voor restauraties van roerend en immaterieel erfgoed. Elke restauratie moet ook een ontsluiting voorzien. Geen specifieke indiendata voorzien.

Gemeentelijke ondersteuning

Alken

Beschrijving: Verenigingen kunnen bij het organiseren van culturele projecten van bijzondere aard een aanvraag tot projecttoelage indienen. Hier worden initiatieven bedoeld die een uitzonderlijk karakter hebben en het werkingsveld van de eigen vereniging overstijgen.

Doelgroepen: Verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad

Voorwaarden:  Projecten moeten één of meerdere kenmerken vertonen.
- een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente
- een vernieuwend of experimenteel karakter vertonen
- een eigen creatie of schepping beogen
- de educatieve werking en de cultuurspreiding in het algemeen of bij specifieke doelgroepen
bevorderen
- de daadwerkelijke samenwerking van het cultureel verenigingsleven in de hand werken

Deadline voor indienen dossier: min. 2 maanden, max. 5 maanden vóór de start v.h. project

Beschrijving: Het OCMW ontvangt subsidies van de Federale Overheid om de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van OCMW dienstverlening te bevorderen.

Beschrijving: het gaat om een tussenkomt voor het huren van audiovisueel- en didactisch materiaal dat gehuurd wordt in de gemeentelijke culturele accommodaties of elders.

Doelgroepen: verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad

Voorwaarden:
- De vereniging zelf moet de aanvraag indienen
- Het bewijs van betaling, binnen de maand voorleggen aan het secretariaat van de cultuurraad Alken

Subsidiebedrag: de gemaakte huurkosten met een max. van 50,00 euro per vereniging/per jaar.

Deadline voor indienen dossier: min. 5 werkdagen vooraf

Doelgroepen: Voor het aanvragen van deze subsidie is het geen must om lid te zijn van een jeugdvereniging!
Voorwaarden: het jeugdwerkinitiatief dient één of meer van de volgende functies te vervullen:
ontmoeting, permanente groepsvorming , spel en recreatie, creativiteit, amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening en werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen
Subsidiebedrag: Per project kan er een toelage van 125,00 euro toegekend worden.
Per nieuw initiatief kan er een toelage van 250,00 euro toegekend worden. Het bedrag van de toelage kan nooit meer dan de reële kostprijs van het project bedragen. Eenzelfde erkende jeugdinitiatief of groepering kan max. één keer per jaar een aanvraag indienen.
Deadline voor indienen dossier: ten laatste 6 weken voor de startdatum

Alkense verenigingen kunnen tegen gunstige prijzen bij het gemeentebestuur allerlei materialen lenen voor de organisatie van allerhande activiteiten: nadars, vlaggenmasten, ...
Wilt u materiaal reserveren? Vraag dit dan minimum 4 weken vooraf aan!

Voorwaarden zijn afhankelijk van de categorie van gebruikers waartoe men behoort. Indien u een evenement met een openbaar karakter organiseert en uitsluitend herbruikbare bekers gebruikt i.p.v. wegwerpbekers kan u hiervoor een premie aanvragen van 100,00 euro.

 

As

Beschrijving: Enerzijds wil het reglement initiatieven met groeipotentieel ademruimte geven om dit potentieel volledig waar te maken. Anderzijds wil het reglement organisaties aanzetten om op een actieve en creatieve wijze evenementen te bestendigen die zorgen voor een positieve uitstraling van As in de regio.

Doelgroepen: verenigingen/organisaties die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad.

Voorwaarden:
- de activiteit mag geen andere gemeentelijke subsidies ontvangen.
- de organiserende vereniging heeft dit jaar vanuit dit reglement nog geen goedkeuring voor
subsidie gekregen voor een andere activiteit
- een vereniging kan voor eenzelfde activiteit meerdere jaren deze subsidie ontvangen,
maar kan voor eenzelfde activiteit slechts één keer per kalenderjaar subsidies aanvragen.
- de activiteit moet in As plaatsvinden en minstens uitstraling hebben in heel de gemeente.
- de activiteit moet voor iedereen toegankelijk zijn
- een activiteit van de organiserende vereniging die op dezelfde dag doorgaat maar uit
deelactiviteiten bestaat, wordt als één activiteit behandeld
- alle verplichte verzekeringen, vergunningen dienen aangetoond te worden
Subsidiebedrag: maximaal 50% procent van de in aanmerking komende kosten
Deadline voor indienen dossier: 1november van het jaar ervoor, 1 juni van het huidige jaar

Beschrijving: Het hoofddoel is om de drempel tot cultuur bij jongeren te verlagen en hun participatie hierin te vergroten.
Doelgroep: Verenigingen die lid zijn van CURAS
Voorwaarden:
- Het project moet zich richten op deelnemers van 3-30 jaar.
- Het project moet overeenkomen met de doelstellingen van de culturele vereniging.
- Het project mag geen winstgevende activiteit zijn.
- Het project dient in tijd en ruimte beperkt te worden. Dit wil zeggen dat het project moet plaatsvinden in As of Niel-bij-As en maximum één jaar mag duren.
- De vereniging moet een moment voorzien waarop het project wordt voorgesteld.
Subsidiebedrag: max. 75% van de in aanmerking komende kosten met een max. van 400,00 euro per project.
Deadline voor indienen dossier: ten laatste één maand voor de uitvoering van het project

Via dit reglement kunnen extra punten toegekend worden voor jubileumvieringen.

Om de dynamische werking van deze verenigingen te stimuleren en te ondersteunen stelt de gemeente materialen ter beschikking.

 

Beringen

Beschrijving: Subsidies voor vernieuwende en bijzondere sociaal-culturele projecten. Hierbij worden initiatieven bedoeld die niet regelmatig worden ingericht en een uitzonderlijk karakter hebben.

Doelgroepen: De aanvragende vereniging moet voldoen aan volgende voorwaarden

- De maatschappelijke zetel bevindt zich op het grondgebied van de Stad Beringen;

- De vereniging bestaat meer dan twee jaar;

- De vereniging is lid van de stedelijke cultuurraad.

Voorwaarden:
- Het projecten moet het lokale niveau overschrijden, een ruime uitstraling hebben en zich
richten tot een ruim publiek.

- Stedelijke instellingen en diensten, adviesorganen en vzw’s of projecten die reeds op een andere manier  ondersteund worden door de stad Beringen komen niet in aanmerking.

Subsidiebedrag: Max.  1 250,00 euro per jaar, er worden max. 4 projecten per jaar goedgekeurd.

Deadline voor indienen dossier: Vóór 1 november voorafgaand aan het jaar waarin de activiteit plaatsvindt.

Ook andere verenigingen aangesloten bij een adviesraad (sportraad, culturele raad,...) kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van deze dienstverlening.

 

Bilzen

De Bilzerse jeugdraad heeft een uitgebreid aanbod van audiovisueel materiaal, spelmateriaal én educatief materiaal.Iedereen (Bilzerse en niet-Bilzerse verenigingen, diensten en particulieren) mag materialen ontlenen. Aanvragen kan tot  ten laatste 2 werkdagen voor je gewenste datum.

 

Bocholt

Beschrijving: naast een basissubsidie kan een jubilerende subsidie toegekend worden

Doelgroepen: verenigingen erkend door het college van burgemeester en schepenen

Voorwaarden:
erkende vereniging die een jubileum viert

Subsidiebedrag:
afhankelijk van het jubileum (tussen 125,00 en 600,00 euro)

Deadline voor indienen dossier:
vóór 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het jubileum

Beschrijving: Het gaat hier om een in de tijd afgebakende activiteit met een open karakter waarbij niet gediscrimineerd wordt met betrekking tot deelname, participatie of toegankelijkheid.

Doelgroepen: Bocholter (socio)culturele verenigingen of vzw’s. Het project van de aanvragende vereniging kan hierbij ook een samenwerkingsinitiatief zijn met een andere organisatie.

Voorwaarden:

- De activiteit(en) waarvoor een projecttoelage wordt verstrekt, kan niet meer gehonoreerd worden via enig ander gemeentelijk subsidiereglement.
- Het bestuur van de cultuurraad is bevoegd voor het formuleren van adviezen met betrekking tot project-subsidie-aanvragen.
- Projecten die een subsidie ontvangen dienen in alle promotie en publiciteit de ondersteuning door de gemeente Bocholt te vermelden
- Een vereniging kan, na een goedgekeurde aanvraag, gebruik maken van een
reclamebord met logo van de gemeente  gedurende het toonmoment van het project.
- Elke wijziging aan het project wordt meteen gemeld aan het college van burgemeester en schepenen.

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 4 maanden voor de aanvang van het project

De gemeentelijke drukkerij is beschikbaar voor alle Bocholter verenigingen en organisaties (te betalen)

 

Borgloon

Beschrijving:

  1. Vernieuwende subsidies
  2. Versterkende subsidies
  3. Erfgoedprojecten

Doelgroepen:

a) Alle geregistreerde culturele en maatschappelijke actoren

b) Alle geregistreerde verenigingen en actoren vrije tijd

C) Zowel leden van de Erfgoedraad als externe erfgoedactoren

Voorwaarden:

a) Culturele en cultuur-toeristische evenementen, activiteiten en projecten

- die worden georganiseerd door diverse gemeentelijke actoren en diensten,

- bij voorkeur in een samenwerkingsverband

- die gekenmerkt worden door creativiteit en originaliteit,

- die NIEUW of VERNIEUWEND zijn in Borgloon

- die een bovenlokale uitstraling hebben

- en die open staan voor alle inwoners van de fusiegemeente Borgloon

b) Evenementen, activiteiten en projecten,

- die georganiseerd worden door Borgloonse verenigingen.

- die méér mensen aan méér cultuur willen laten deelnemen.

- waarmee men de vereniging wil profileren en versterken : bv deelname aan wedstrijden
aan kadervorming of bijscholing om de werking van de vereniging te verbeteren /vernieuwen)

- bij voorkeur samenwerking tussen verschillende verenigingen.

c) - culturele projecten, die betrekking hebben op het erfgoed van Borgloon of op de
geschiedschrijving van Borgloon of van één van zijn deelgemeenten.

- een originele en/of waardevolle bijdrage zijn aan de kennis over, het behoud en beheer van of de ontsluiting van het Borgloonse erfgoed.

- de resultaten staan ter beschikking van het brede publiek en van de Erfgoedraad.

Subsidiebedrag:
a) Elk project kan voor max. 50 % betoelaagd worden met een max. van 1000,00 euro per project.

b) Max. 50 % van de bewezen uitgaven met een plafond van 500 euro versterkende subsidies
per project.

c) de maximale ondersteuning per project bedraagt 250,00 euro.

Deadline voor indienen dossier:

a) twee keer per jaar: uiterlijk op 1 april en op 1 september

b) minstens één maand voor aanvang van de activiteit

c) altijd

Doelgroep: jubilerende verenigingen

Voorwaarden:

- de aanvraag moet schriftelijk gebeuren en worden gericht aan het college van burgemeester
en schepenen in het jubileumjaar waarin de vereniging haar 25, 50, 75, 100-jarig bestaan viert.

- het bewijs van oprichting moet bij de aanvraag worden gevoegd.

- de vereniging moet gedurende de volledige periode waarvan sprake haar zetel gevestigd
hebben in de gemeente.

-de vereniging moet het rekeningnummer vermelden waarop de toelage kan worden gestort.

Subsiediebedrag:
25-jarig bestaan                                                                     € 100,00

50-jarig bestaan                                                                     € 125,00

75-jarig bestaan                                                                     € 150,00

vanaf 100-jarig bestaan en om de 25 jaar                   € 185,00

Deadline voor indienen dossier: Tijdens het jaar waarin het jubileum wordt gevierd

Beschrijving: Het stadsbestuur wil vernieuwend en grensverleggend werken in de jeugdsector stimuleren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen en signalen die zowel binnen het jeugdwerk als meer algemeen bij jongeren ontstaan.

Doelgroep: alle door de Jeugdraad erkende jeugdverenigingen, jeugdorganisaties, jeugdhuizen

Voorwaarden:
- Projecten die stimuleren, grensverleggend en vernieuwend zijn, zij dienen in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het vrijetijdsgegeven van jongeren.
-Zij dienen een grote groep jongeren te bereiken en moeten een specifieke bijdrage leveren aan het jeugdwelzijn;
- Een project kan bijdragen tot het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen bestaande jeugdwerkvormen en eventuele nieuwe initiatiefgroepen;
- Het initiatief moet opgevat worden als een project dat positieve gevolgen heeft voor de jeugd in het algemeen en dit op langere termijn;
- De organisatie draagt bij tot het realiseren van activiteiten die ruimer zijn dan hun gewone werking;
- De aanvrager moet de werkelijke organisator van het project zijn;

Subsidiebedrag: per project een toelage van max. 714,00 euro

Deadline voor indienen projecten: ten laatste op 31/8 van het werkjaar.

Beschrijving: het betreft hier een tussenkomst in de kosten

Doelgroep: leden van de jeugdraad Borgloon

Voorwaarden:
- haar verenigingsadres in Borgloon heeft;
- een bewezen werking ontplooit binnen de grenzen van de stad.
- de infrastructuur waarop de billijke vergoeding betaald wordt, zich op grondgebied van Borgloon bevindt en bestemd is voor het jeugdwerk van de aanvrager.

Deadline voor indienen projecten: ten laatste voor 30/1. van het jaar volgende op het jaar waarop de billijke vergoeding betrekking heeft.

Deze materialen zijn, in volgorde van voorrang, ter beschikking van alle Loonse jeugd(verenigingen) en alle andere Loonse socio culturele verenigingen.

Jeugdorganisaties kunnen een “huursubsidie voor jeugdlokalen” aanvragen.

 

Bree

Beschrijving: Doel is het stimuleren van vernieuwing en experiment. De projectsubsidie dient ter ondersteuning van culturele activiteiten met een uitgesproken innovatief, uniek en creatief karakter, een duidelijke en eerder uitzonderlijke culturele meerwaarde of een bovenlokale uitstraling. De culturele activiteiten hebben een kwalitatieve meerwaarde voor het Breese culturele leven en de Breese bevolking. Het kan daarbij gaan om een activiteit van grotere omvang, met een ruimere uitstraling of om een engagerende culturele activiteit.

Doelgroepen:

Verenigingen en inwoners kunnen een subsidie voor een cultureel project in Bree aanvragen.

Voorwaarden:

- het project of het resultaat ervan vindt plaats in Bree;

- het project heeft een sociaal-cultureel karakter;

- het resultaat van het project moet openstaan voor de hele gemeenschap, het is geen gesloten
activiteit voor de leden van een vereniging.

Deadline voor indienen projecten: ten laatste drie maanden vooraf in het bezit zijn van de cultuurdienst.

Doelgroepen: jubilerende verenigingen

Subsidiebedrag:
25 jaar                                                                                 200,00 euro

50 jaar                                                                                 300,00 euro

75 jaar                                                                                 400,00 euro

100 jaar + iedere 25 jaar erbovenop                        500,00 euro

De subsidies voor door de stedelijke jeugdraad erkende jongerenorganisaties zijn:
- vormingssubsidies
- projectsubsidies ter bevordering van duidende initiatieven
- projectsubsidies ter bevordering van jongerencultuur
- subsidies voor kampvervoer
- ledenwerkings- en kampsubsidies
- subsidies voor weekendkampen met ledenwerking

Uitgebreid gamma (muziekinstallaties, projectoren, tafels, stoelen, panelen, …
De procedure is afhankelijk van de aard van het materiaal (zie site).

 

Diepenbeek

Beschrijving: subsidie gericht op het project zelf en waarbij de activiteiten een stimulerend, uitzonderlijk en/of experimenteel karakter vertonen en/of bovenlokaal zij.

Doelgroepen:
- Erkende verenigingen binnen de cultuurraad

- Samenwerkingsverbanden tussen de verschillende verenigingen waarvan minstens 1 lid is van
de erkende verenigingen van de cultuurraad.

Voorwaarden:

- het moet stimulerend, uitzonderlijk, buitengewoon zijn of een bovenlokaal karakter hebben
- het moet beperkt zijn in tijd
- het moet plaatsvinden op het grondgebied van Diepenbeek met specifieke aandacht voor
geografische spreiding
- de doelstelling moet duidelijk omschreven worden
- resultaat gericht zijn
- duidelijk gefaseerd zijn (voorbereiding, uitvoering, afronding)
- het moet financieel risico dragen

Subsidiebedrag: max. 50 % van de geraamde uitgaven, met een max. van 1 000,00 euro per project.

Deadline voor indienen dossier: ten minste 2 maanden voor de aanvang van het project

Beschrijving: Een gemeenschapsvormend project vertrekt van de socio-culturele context en streeft via samenwerkingsverbanden naar een versterking van de sociale cohesie, meer mondigheid en zelfredzaamheid en de ontdekking van eigen talenten en verder zelfontplooiing.

Voorwaarden:

- het steekt kwalitatief goed in elkaar, op het gebied van inhoud, presentatie en organisatie
- het heeft geen winstoogmerk
- het staat open voor de hele bevolking en dient niet tot ledenwerving
- het versterkt de sociale cohesie
- het spreekt bij voorkeur een nieuwe doelgroep aan en is een aanzet voor structureel beleid om
  nieuwe doelgroepen te bereiken
- het vertoont een vernieuwend, experimenteel en/of duurzaam karakter en vindt bij voorkeur
  plaats op andere en verrassende locaties.
- het heeft goed omlijnde doelstellingen die beantwoorden aan het gemeentelijk cultuurbeleid
  en er is een voorkeur voor projecten die aansluiten bij het actieplan
- het levert een meerwaarde aan het bestaande socio-cultureel aanbod in de regio.
- het stimuleert de samenwerking van het socio-cultureel verenigingsleven
- het moet eenmalig zijn, in tijdsduur en financieel gelimiteerd zijn.

Subsidiebedrag: max. 60 ´van de geraamde uitgaven met een max. van 1 000,00 euro

Deadline voor indienen dossier: ten minste drie maanden voor aanvang van het project.

Eenmalig gratis gebruik van een gemeentelijke zaal voor verenigingen met een jubileumviering, tijdens het jaar van het jubileum.

Je vereniging moet 25 jaar, of een veelvoud daarvan, bestaan.

Je kan je aanvraag tijdens het jubileumjaar schriftelijke richten aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Dilsen-Stokkem

Beschrijving:
Een project dient in te spelen op de actuele maatschappelijke behoeften of noden en bestaat uit een samenhangend geheel van activiteiten, rond een bepaald thema, gericht op het realiseren van een vooraf gedefinieerd resultaat. Een project wordt gekenmerkt door een beperktheid in tijd en middelen, een fasering en liefst een multidisciplinaire aanpak.

Doelgroepen:
- verenigingen waarvan het secretariaat gevestigd is in Dilsen-Stokkem, de werking zich richt op de bevolking van Dilsen-Stokkem en het doel gericht is op het verrichten van cultureel werk;

- samenwerkingsverbanden tussen culturele verenigingen

- verenigingen die een gemeentelijk samenwerkingsinitiatief aangaan

- bijzondere socio-culturele initiatieven ingericht in de stad Dilsen-Stokkem

Voorwaarden:
- de activiteiten moeten ingericht worden op het grondgebied van Dilsen-Stokkem en
dienen toegankelijk te zijn voor iedere geïnteresseerde;
- duidelijk omlijnde doelstellingen, middelen en methoden bevatten;
- de activiteit mag nevenmanifestaties voorzien, maar deze dienen duidelijk ondergeschikt te
zijn aan de hoofdactiviteit.

Subsidiebedrag:
De toelage bestaat uit een modulair opgebouwd forfaitair bedrag, beperkt tot

maximum 50% van de aanvaarde uitgaven per ingediend project.

Deadline voor indienen dossier: Voor projecten georganiseerd in januari of februari moet het formulier uiterlijk 31 oktober van het jaar voordien ingediend worden. Voor andere projecten uiterlijk op 31 december van het jaar voordien ingediend worden.

Verenigingen actief in Dilsen-Stokkem, het OCMW Dilsen-Stokkem, de onderwijsinstellingen in Dilsen-Stokkem, de diensten van de politiezone Maasland en de adviesraden van het stadsbestuur kunnen gebruik maken van de stedelijke uitleendienst. De huur van de materialen is gratis, er dient enkel een waarborg betaald te worden door de verenigingen.

 

Genk

Beschrijving:
a)
De activiteitentoelage is bedoeld voor verenigingen met een meer uitgebreide werking. Voor deze subsidie is een eenvoudig dossier met bewijsstukken van de werking vereist.
b) Verenigingen kunnen voor uitzonderlijke projecten een extra projectbetoelaging verkrijgen.
Met de projectbetoelaging wil het stadsbestuur uitzonderlijke inspanningen van verenigingen
ondersteunen.

Doelgroep:
a) leden van de stedelijke cultuurraad
b) Verenigingen en organisaties, aangesloten bij de stedelijke cultuurraad

Subsidiebedrag:
a) max. 800,00 euro
b) max. 1 000,00 euro per jaar

Voorwaarden:

b) In de beoordeling van de aanvraag zal rekening worden gehouden met volgende criteria:
- effect van de activiteit of het project op (de dynamiek van) het lokale socioculturele veld;
- voor projectactiviteiten buiten Genk uitgevoerd zal daarnaast aangetoond worden dat deze
op een positieve én geplande wijze het beeld over Genk/ Genkse cultuur uitdragen ambassadeurschap)
- indien de eindverantwoordelijkheid van het project bij anderen ligt zal de aanvrager het
eigen aandeel aantonen
- omvang van de activiteit en relatie tot de reguliere werking van de aanvrager
- voor interculturele activiteiten moet aangegeven worden op welke wijze leden van minimaal
twee verschillende culturele groepen betrokken zijn bij de organisatie van het initiatief.

Deadline voor indienen dossier:
a) vóór 30 oktober
b) Aanvragen worden ingediend min. 1 maand voor de start van het project. Aanvragen voor
activiteiten die plaatsvinden in hetzelfde kalenderjaar kunnen slechts ingediend worden tot
1 november van dat jaar.

Beschrijving:
Bij jubilea van verenigingen ( 10, 20, 25,…jarig bestaan) of bij bijzondere gebeurtenissen zoals een bezoek van een buitenlandse delegatie, kan je als vereniging een ontvangst op het stadhuis aanvragen of een financiële tussenkomst in de onkosten van de feestreceptie.

Doelgroepen:

Verenigingen, andere organisaties, instellingen of individuele personen

Voorwaarden:

Relevant zijn voor de stad Genk

Subsidiebedrag:
een ontvangst op het stadhuis of een financiële tussenkomst (feestreceptie).

Ter ondersteuning van het verenigingsleven kunnen tegen gunstige prijzen heel wat materialen geleend worden. Dat kan gaan over stoelen, geluids- en verlichtingsmateriaal, … .

 

Gingelom

 

Halen

Doelgroepen:

De door de cultuurraad erkende verenigingen voor de organisatie van bijzondere projecten en activiteiten, zoals :
- amateuristische kunstbeoefening
- een eenmalige lustrumviering die open staat voor het grote publiek;
- een grootschalige activiteit : een tentoonstelling, een optreden of toneelvoorstelling
- een activiteit voor een bijzondere doelgroep;
- de uitgave van een tijdschrift, indien dit meer is dan een ledentijdschrift
- de werking of uitbouw van een museum.

Voorwaarden: Uit het dossier moet blijken dat:
- de activiteit een cultureel belang heeft ;

- ingericht wordt op het grondgebied van de gemeente ;

- een open karakter heeft : d.w.z. niet gebonden is aan één filosofische, politieke of
godsdienstige strekking

Subsidiebedrag:
- max. 175,00 euro per project (een vereniging kan max. 2 projecten per jaar indienen)
- max. 250,00 euro per project (bij een samenwerkingsverband tussen meerdere verenigingen)
- 125,00 euro voor een “uitzonderlijke” projectsubsidie  (verenigingen of personen die door een
eenmalig project de naam en faam van de stad Halen uitdragen buiten de gemeentegrenzen.

Deadline voor indienen dossier:
min. 2 maanden voor activiteit

Halense verenigingen kunnen feest- en andere materialen uitlenen voor activiteiten die plaatsvinden op Halens grondgebied. Het gaat om een uitgebreid gamma van tafels, stoelen, nadar, luidspreker, ...

 

Ham

Doelgroepen:
verenigingen, individuele burgers en / of organisaties al dan niet aangesloten bij de culturele raad

Voorwaarden:

- afgebakend in de tijd

- geen commercieel karakter bezitten

- openstaan voor de ganse bevolking of zich richten op een specifiek doelgroep binnen de
Hamse bevolking

- logo gemeente Ham vermelden op alle promotiemateriaal en op de activiteit, manifestatie of
evenement

- geen financiële ondersteuning van de gemeente of een gemeentelijke adviesraad ontvangen
voor het ingediende evenement

Subsidiebedrag:
max. 1 500,00 euro per project, max. 2 000,00 euro per jaar

Deadline voor indienen dossier: min. 2 maanden voor de aanvang van de activiteit

Doelgroepen: verenigingen die hun jubileum vieren

Voorwaarden:
- erkend zijn als culturele vereniging

- een financieel verslag van feestelijkheden opmaken en indienen

Subsidiebedrag: tegemoetkoming in de receptiekosten van
- 125 € voor een 25 jarig bestaan

- 185 € voor een 50 jarig bestaan

- 250 € voor een 75 jarig bestaan

- 310 € voor een 100, 125, 150, … jarig bestaan

Deadline voor indienen dossier:
min. 1 maand voor de viering van het jubileum

Er is een zeer uitgebreid uitleendienst met onder andere veel geluidsuitrusting, vlaggen, spelmateriaal, … .

 

Hamont-Achel

Algemene subsidies

Voor meer informatie omtrent subsidies via jeugd-, senioren-, sport- en cultuurraad kan u terecht bij het UiTpunt, Wal 26 of de voorzitters van de desbetreffende raden.

Specifieke subsidies

•Culturele manifestaties en bijzondere en vernieuwende initiatieven: dit reglement beoogt de promotie en ondersteuning van cultuur in Hamont-Achel.

•Voor jubilerende verenigingen (25-50-75-… jaar) komt het stadsbestuur tussen in de receptiekosten.

•Internationale contacten: dit reglement ondersteunt activiteiten die het internationaal contact op vlak van cultuur, jeugd en sport tussen verenigingen en personen bevordert.

•Toelage fusies verenigingen: dit reglement ondersteunt de fusie van twee of meer verenigingen aangesloten bij één van de fuserende verenigingen verlaat de accommodatie (eigendom van de stad).

•Subsidiereglement jubilerende verenigingen: dit reglement ondersteunt verenigingen in hun festiviteiten naar aanleiding van een jubileum.

•Projectsubsidies: dit reglement ondersteunt verenigingen die een jeugd-, sport- of cultuuractiviteit organiseren.

Het stadsbestuur beschikt over diverse materialen die van pas kunnen komen voor verenigingen bij het organiseren van manifestaties.

Huren van een ruimte voor een activiteit of tentoonstelling.

 

Hasselt

Beschrijving: Via ‘subsidie culturele projecten’ kan een toelage verleend worden, met name aan die initiatieven die niet regelmatig worden ingericht en die een uitzonderlijk karakter hebben.

Doelgroepen: Het ingediende project richt zich tot een ruim publiek en het vindt plaats in Hasselt.

Voorwaarden:

- een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de stad (regionaal, nationaal, internationaal);

- een vernieuwend en/of experimenteel karakter vertonen;

- op een bijzondere wijze bijdragen tot de realisatie van het door het Stadsbestuur
  uitgestippelde beleid zoals in het cultuurbeleidsplan beschreven.

Subsidiebedrag: Omdat schaal en uitwerking van de projecten, die in aanmerking komen, van zeer uiteenlopende aard kunnen zijn, zijn er drie trappen van mogelijke ondersteuning, namelijk trap € 600,00, € 1.200,00 en € 2.500,00. De subsidie kan nooit méér dan de effectieve kosten dekken.

Voorwaarden: De criteria zijn afhankelijk van de aard van het project. Projecten met een in hoofdzaak commercieel karakter komen niet in aanmerking.

Deadline voor indienen dossier: vóór 15 maart, 15 juni of 15 oktober, rekening houdend met het feit dat het project ten vroegste 2 maanden na deze datum start.

Doelgroep: Hasseltse jeugdorganisatie  (jeugdvereniging,chrysostomoscomité, … ) of een erkende studentenvereniging van Hasselt & Diepenbeek verbonden aan het hoger onderwijs.

Voorwaarden:
- project is verschillend van de andere projectenvormen die de jeugddienst van Hasselt financieel ondersteunt. (dus geen fuif, festival, … )
- project is geen onderdeel van de reguliere werking
- project heeft een zelfstandige identiteit
- project is hoofdzakelijk gericht op kinderen & jongeren tot 25 jaar
- het is gericht op een ruim publiek (dus niet beperkt tot de eigen organisatie)
- project heeft een open en democratisch karakter en vindt plaats op Hasselts grondgebied
- project mag geen financiële winst nastreven en is geen onderdeel van een geldinzamelactie
- project moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen
- eenzelfde of soortgelijk project kan maximaal 3 opeenvolgende jaren subsidies ontvangen
- het promotiemateriaal moet het logo van stad Hasselt vermelden

Subsidiebedrag: 50 % van de werkingskosten met een maximum van 250 euro

Deadline indienen dossier: ten laatste 1 maand voor startdatum

Doelgroep: Alleen een erkende Hasseltse jeugdvereniging komt in aanmerking voor een subsidie jubileumvieringen jeugdwerk. Dit zijn verenigingen die voldoen aan de voorwaarden van het algemeen jeugdsubsidiereglement en hun erkenning jaarlijks opnieuw aanvragen

Voorwaarden:
- activiteit waarbij het jeugdwerk zich promoot naar het grote publiek en zich niet beperkt tot de leden van de eigen vereniging.
- activiteit is hoofdzakelijk gericht op kinderen & jongeren tot 25 jaar.
- jubileumviering vindt plaats op Hasselts grondgebied
- jubileumviering mag geen financiële winst nastreven en is geen onderdeel van een geldinzamelactie
- Het project moet bovendien een gunstig advies krijgen van de jeugdraad + college van burgemeester en schepenen

Subsidiebedrag: 250,00 euro (max. 1 x om de 5 jaar)

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 1 maand voor startdatum.

Beschrijving: Hasseltse diensten of verenigingen kunnen materialen uitlenen voor activiteiten die op Hasselts grondgebied plaatsvinden.

Deadline voor indienen dossier: Je dient deze materialen minstens 1 maand op voorhand te reserveren via de dienst cultuur.

 

Hechtel-Eksel

Beschrijving: De cultuurcheque heeft als doel het stimuleren van het socio - culturele leven in de gemeente; verenigingen de kans geven om hun werking in de kijker te zetten en op die manier ook aan ledenwerving te doen; de samenwerking tussen verschillende verenigingen / organisaties bevorderen.

Doelgroepen: Zowel erkende verenigingen, tijdelijke verenigingen, particulieren en scholen kunnen een aanvraag doen voor de cultuurcheque.

Subsidiebedrag: 1 750,00 euro (er worden max. 2 cheques per jaar uitgereikt)
2 projecten die niet weerhouden worden ontvangen een premie van 100,00 euro

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 30 augustus van het jaar voorafgaand aan het project

 

Heers

Beschrijving: Kunnen toegekend worden voor activiteiten van uitzonderlijke aard zoals bijzondere vieringen of voor activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden.

Doelgroepen: Erkende verenigingen, instellingen, stichtingen, actiegroepen of federaties voor sociaal- cultureel werk.

Beschrijving: Kunnen toegekend worden voor specifieke projecten die als dusdanig aanvaard zijn door het college van burgemeester en schepenen.

Doelgroepen: Erkende verenigingen, instellingen, stichtingen, actiegroepen of federaties voor sociaal- cultureel werk.

Voorwaarden:

- Voorbehouden aan samenwerkende organisaties waarvan er minstens één erkend is;

- Het doel van het project moet erop gericht zijn de interactie te bevorderen tussen personen

die dit gebruikelijk niet doen.

- De activiteit moet ruimer zijn dan wat gebruikelijk is voor de aanvragers en mogen niet tot de

normale activiteiten van een andere plaatselijke organisatie behoren.

- Een project heeft steeds een duidelijk begin- en eindpunt. Het kan uit verschillend onderdelen

bestaan en/of gespreid zijn over meer dan één jaar.

Subsidiebedrag:  Max. 50 % van de geraamde kosten en wordt bepaald oor de gemeente

Deadline voor indienen dossier: vóór 1 augustus van het jaar voorafgaand aan het project

Het betreft hier vooral sport gerichte materialen.

 

Herk-de-Stad

Het gaat hier vooral over geluid, beeld en verlichtingsmateriaal. Ook tafels en stoelen kunnen worden uitgeleend. Deadline voor indienen dossier: minstens 14 dagen voor de datum van de activiteit

 

Herstappe

/

 

Heusden-Zolder

Beschrijving: Deze subsidie heeft als doel bijzondere initiatieven die niet onder de ‘dagelijkse’ werking van de aanvragende vereniging vallen, te ondersteunen.

Doelgroepen: verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad Heusden-Zolder

Voorwaarden:
- Het initiatief dient geheel of gedeeltelijk in de gemeente Heusden-Zolder door te gaan.

- Het initiatief moet vernieuwend en/of uitzonderlijk zijn binnen de socio-culturele sector.

- Het initiatief mag geen jaarlijks terugkerende activiteit van de inrichtende vereniging zijn en
geenszins onder de reguliere werking vallen.

- Een vereniging kan als initiatiefnemer slechts één maal per werkjaar deze subsidie ontvangen.

- De publiciteit die omtrent het initiatief wordt gemaakt en alle publicaties die voortvloeien uit
een goedgekeurd initiatief maken vermelding van de gemeentelijke cultuurraad Heusden-Zolder.

- De subsidie mag enkel aangewend worden voor het doel waarvoor ze werd aangevraagd.

- Indien nodig zal het dagelijks bestuur van de gemeentelijke cultuurraad om een deskundig
advies vragen bij de beoordeling van de aanvraag.

Subsidiebedrag: Het voorziene krediet wordt verdeeld onder het aantal aanvragers in zoverre zij voldoen aan de gestelde voorwaarden, met een maximum van 500 euro.

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 15 januari voorafgaande aan het initiatief

Beschrijving: Deze subsidie heeft als doel de verenigingen te belonen voor hun jarenlange inzet en toewijding.

Doelgroepen: verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad Heusden-Zolder

Voorwaarden:
- De aanvragende vereniging is minimum vijf jaar onafgebroken aangesloten bij de
gemeentelijke cultuurraad op het moment van de aanvraag.

- De vereniging bestaat 25 jaar of een veelvoud hiervan in het jaar van de aanvraag.

- De vereniging verklaart akkoord te gaan met een symbolische overhandiging van de subsidie

door een afgevaardigde van de gemeentelijke cultuurraad Heusden-Zolder en/of het

gemeentebestuur.

Subsidiebedrag: 400 euro

Deadline voor indienen dossier: vóór 15 januari van het subsidiejaar

De Kabel is een uitleendienst van licht- en geluidsmateriaal voor organisaties van Heusden-Zolder die groeps- en verenigingsactiviteiten doen

 

Hoeselt

Beschrijving: Het socio-culturele werk in Hoeselt versterken door middel van financiële ondersteuning van buitengewone activiteiten en initiatieven die de gemeenschapsvorming, de

cultuurparticipatie en –competentie en de educatieve functie vergroten én die de samenwerking tussen Hoeseltse socio-culturele organisaties bevorderen. We willen mensen aanmoedigen om buitengewone initiatieven op te zetten, om iets te organiseren waar de inrichters anders niet de middelen toe hebben.

Doelgroepen:
De organisatoren kunnen een erkende Hoeseltse vereniging zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Informele groepen, culturele organisaties, particulieren en instellingen kunnen eveneens aanspraak maken op deze toelage. De belangrijkste initiatiefnemer moet zijn zetel, secretariaat of domicilie hebben op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.

Voorwaarden:
- Het initiatief is experimenteel of vernieuwend van aard. Het overstijgt de normale werking van de vereniging. De voorgestelde initiatieven moeten gecategoriseerd kunnen worden onder de noemer “bijzondere en vernieuwende initiatieven” of een bijzonder cachet geven aan een reeds bestaande activiteit.
-Het project staat open voor iedereen, in het bijzonder voor alle Hoeselaren. De deelnamevoorwaarden zijn laagdrempelig. Aandacht voor bijzonder doelgroepen wordt gestimuleerd, maar is geen voorwaarde.
- Samenwerking tussen verschillende culturele actoren is belangrijk, maar geen voorwaarde voor subsidiëring. Projecten die in samenwerking worden georganiseerd, kunnen wel rekenen op een financieel surplus.
- Het project heeft plaats op het grondgebied van de gemeente Hoeselt.
- Het initiatief streeft geen winst na en heeft geen commerciële inslag.

Subsidiebedrag: Per dossier kan een subsidie toegekend worden die maximum 75% bedraagt van de effectieve kosten met een plafond van 2 500,00 euro.

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 4 maanden vóór het plaatsvinden van de activiteit. Er zijn jaarlijks twee indieningsmomenten voorzien:
- 1 maart voor de activiteiten die plaatsvinden tussen 1 augustus en 31 december;
- 1 oktober voor de activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 31 juli.

De materialen dienen minstens 1 maand voor de activiteit aangevraagd

Verenigingen die aangesloten zijn bij een erkende Hoeseltse adviesraad (vb: cultuurraad), genieten van extra huurkortingen.

 

Houthalen-Helchteren

Beschrijving: Je kan een verjaardagsubsidie aan vragen voor
- een 10- jarig bestaan of een veelvoud van 10.jaar
- een 25- jarig bestaan of een veelvoud van 25 jaar
Doelgroepen: socio-culturele verenigingen aangesloten bij de verenigingsraad van Houthalen-Helchteren

Subsidiebedrag: afhankelijk van het jubileum

Deadline voor indienen dossier:

voor 31 augustus van het lopende werkjaar waarin het feest werd gevierd.

Doelgroep: Deze vorm van toelage staat open voor jeugdwerkinitiatieven in zijn breedste zin van Houthalen-Helchteren, zonder de verplichting om bij de gemeentelijke jeugdraad aangesloten te zijn. Het initiatief wordt gedragen door een vereniging waar meer dan 1 jongere zich engageert om aan dit project mee te werken.

Voorwaarden:
- een uniek initiatief, niet alledaags maar vernieuwend
- het project dient afgebakend te zijn in tijd met een maximum van 6 maanden
- het project moet een gemeentelijke uitstraling hebben
- het project moet themagericht zijn in een ruimer en breder kader, en niet in het verlengde liggen van de normale doelstellingen van de vereniging

Deadline voor indienen dossier: minstens 2 maanden voor aanvang van het project

Het betreft hier audiovisueel en logistiek materiaal. Aanvragen kan maximum zes maanden en minimaal 1 week voor de gebruikersdatum

 

Kinrooi

Doelgroepen: Verenigingen van de gemeente Kinrooi

Voorwaarden: De aanvraag moet een goede omschrijving van de activiteit met daarbij een extra verwijzing naar het uitzonderlijke karakter van het evenement omvatten

Doelgroepen: Het moet een organisatie zijn door en voor de verenigingen.

Voorwaarden:
- Er moet gewerkt worden rond een thema
- Het moet een organisatie zijn die ontstaat door samenwerking van verenigingen waarbij  het
gemeentebestuur enkel instaat voor de basisondersteuning
- Alle verenigingen uit het dorp moeten de mogelijkheid krijgen om mee te doen aan de activiteit
- De activiteit moet een uitzonderlijk karakter hebben
- Het gaat om een éénmalige jaarlijkse activiteit per dorpsfeest
- Het feest moet doorgaan in het centrum van een deelgemeente
- De benaming van het feest is “dorpsfeest”
- Niet commercialiseren
- De boekhouding moet op vraag voorgelegd worden aan de culturele raad
- Het betreft een dagactiviteit die moet aanvangen vanaf +/- 14.00u tot ten vroegste 18.00u
- Sponsoring is toegestaan
- De activiteit dient een cultuuraspect te hebben

Subsidiebedrag: maximum 1 250,00 euro (als ondersteuning voor huur van tent,  podium, …)

Doelgroepen: jubilerende verenigingen

Voorwaarden: officiële aanvraag of officiële uitnodiging van het college van burgemeester en schepenen

Subsidiebedrag: vast bedrag afhankelijk van het jubileum

Beschrijving: Verenigingen aanzetten, door subsidies,  een belangrijk stukje erfgoed te bewaren en veilig op te slaan

Doelgroepen: verenigingen, die hun zetel en grootste deel van hun werking in Kinrooi hebben

Voorwaarden:
-de foto’s moeten een (cultuur)historische waarde hebben en moeten het leven in onze gemeente, in de verenigingen of andere doelgroepen tot het jaar 2000 in beeld brengen. Over de waarde van de foto’s oordeelt een vertegenwoordiger van de culturele raad.
-minimaal 100 foto’s
-materiaal moet volgens gestandaardiseerde procedure binnengebracht worden

Subsidiebedrag: De maximale subsidie bedraagt (voor min. 100 foto’s):

-foto’s met betrekking tot een vereniging: 250 euro

-foto’s met betrekking tot een gemeenschap (gemeente of deelgemeente): 500 euro

Beschrijving:  Als duurzaam materiaal wordt beschouwd: elk materiaal dat nieuw of tweedehands wordt aangekocht en noodzakelijk is voor de werking van een jeugdwerkinitiatief. Voorwaarden:
- het materiaal dient een hoge levensduur hebben.
- Het bewijs dient geleverd dat deze aankoop voor de jeugdvereniging bestemd is.

Subsidiebedrag: 50% wordt betoelaagd met een maximum van 300,00 euro.
Deadline voor indienen dossier: vóór 30 september van het werkjaar

De jeugdverenigingen kunnen toelagen aanvragen voor het informeren van hun leden en andere kinderen en jongeren in de gemeente Kinrooi.

Het informeren van kinderen en jongeren wordt in de breedste zin van het woord gezien: informatieproducten (ledenblad, website, … ), informatiemomenten (opendeurdag,… ),…

Subsidiebedrag: maximum van 333,00 euro per vereniging per jaar

specifiek voor sport- en spelmateriaal

 

Kortessem

Doelgroepen: Verenigingen die hun plaatselijke zetel hebben in de gemeente Kortessem en er tevens hun hoofd activiteiten organiseren

Voorwaarden:
- Een uitzonderlijke of experimentele activiteit of activiteiten die een kwalitatieve meerwaarde
genereren voor de vereniging en/of de Kortessemse gemeenschap.
- Het project dient te voldoen aan één van de doelstellingen van het cultuurbeleidsplan.
- Het kan daarbij gaan om een activiteit met een grotere omvang of met een grotere uitstraling,
een jubileumviering, een engagerende activiteit of een activiteit die het samenleven bevordert.
- Activiteiten, uitsluitend bedoeld voor de leden van de eigen vereniging, komen niet in
aanmerking.
- Samenwerking tussen verenigingen is belangrijk, maar geen essentiële voorwaarde om een
projectsubsidie te bekomen. Ook samenwerking met verenigingen buiten de gemeente wordt
gestimuleerd. Voor een project kan ook een tijdelijke vereniging worden opgericht.

Subsidiebedrag: Het college bepaald het bedrag van de subsidie. Deze kan maximaal 1 000,00 euro voor activiteiten die hoofdzakelijk de Kortessemse bevolking aanbelangen en 1 500,00  euro voor activiteiten die een uitzonderlijke uitstraling van de gemeente bewerkstellingen.

Deadline voor indienen dossier: tenminste 3 maanden op voorhand worden aangevraagd

Beschrijving: toelage in het kader van een tussenkomst in receptiekosten van hun jubileumviering

Doelgroepen: een door de gemeentelijke adviesraad erkende vereniging

Subsidiebedrag: afhankelijk van het jubileum

Voorwaarden zijn afhankelijk van de categorie gebruikers waartoe men behoort

 

Lanaken

Beschrijving: Deze betoelaging heeft tot doel uitzonderlijke manifestaties of projecten te ondersteunen en de inspanningen die de verenigingen hiertoe leveren, op een degelijke wijze te waarderen.

Doelgroepen: Voor deze toelagen komen in aanmerking :

- verenigingen waarvan het secretariaat gevestigd is in Lanaken, de werking zich richt op de Lanakense bevolking en als doelstelling heeft het verrichten van cultureel werk

- samenwerkingsverbanden tussen culturele verenigingen uit Lanaken

Voorwaarden:
- de manifestatie moet door de aanvragende vereniging zelf georganiseerd worden en dient een

vernieuwend cultureel karakter te hebben;

- de manifestatie moet gekenmerkt worden door een financieel risico, ter staving zal bij de aanvraag dan ook een summiere begroting ingediend worden.

- commerciële manifestaties komen niet in aanmerking

- de manifestatie moet ingericht worden op het grondgebied van Lanaken, toegankelijk zijn voor
iedere geïnteresseerde en een uitstraling nastreven die eventueel de gemeentegrenzen overschrijdt;

- de organisator dient via een uitgebreide publiciteit een extra inspanning te leveren om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken;

- de manifestatie wordt georganiseerd als een op zichzelf staand geheel en is dus geen onderdeel van een andere manifestatie;

Subsidiebedrag:  maximaal 50 % van de geraamde kosten met een max. van 750,00 euro

Deadline voor indienen dossier:
- De aanvragen voor de eerste helft van het jaar (jan. - juni) moeten vóór 30 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin het project zal plaatsvinden. Aanvragen voor de tweede helft van het jaar (juli – dec.) dienen te gebeuren voor 15 april van het lopende jaar.

Beschrijving: In het jaar dat een vereniging van de gemeente Lanaken haar 25, 50,75 en 100-jarig bestaan viert en vanaf 100 jaar de vieringen per 25 jaar.

Voorwaarden:
- de verenigingen dient een activiteit te organiseren ter gelegenheid van het jubileum

Subsidiebedrag: 250,00 euro voor tussenkomst in de receptiekosten

Op logistiek gebied kunnen verenigingen terecht bij het gemeentebestuur via de uitleendienst. Hier kunnen zaken zoals geluidsinstallaties, podiums, tafels, ... tegen een kleine vergoeding worden gehuurd.

 

Leopoldsburg

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 2 maanden vóór de datum van de manifestatie

Het gaat vooral om licht en geluidsinstallaties.
Het is ook mogelijk om nadar te reserveren.

Beschrijving:
Het gemeentebestuur subsidieert activiteiten die het samenleven bevorderen tussen autochtonen en etnisch-culturele minderheden. Zo’n activiteit moet ook vernieuwend zijn en een voorbeeldfunctie vervullen voor anderen.

Doelgroep: voor interculturele verenigingen die meewerken aan het minderhedenbeleid

Voorwaarden:
- Interculturele verenigingen die in hun werking het nastreven om het samenleven tussen autochtonen en allochtonen te bevorderen en daarnaast ook participeren in de Integratieraad Leopoldsburg en/of een andere adviesraad voor lokaal cultuurbeleid

Subsidiebedrag: max.372,00 euro

Deadline voor indienen dossier: De aanvraag moet je ten laatste één maand voor de activiteit overmaken aan de lokale integratiedienst.

Erkende jeugdverenigingen kunnen subsidies krijgen voor: vorming, artiesten en gezelschappen en huursubsidies.

 

Lommel

Activiteiten kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Er is een onderscheid tussen projecten met

  1. een regionale uitstraling: max. toelage € 6 200, met indiendatum voor 30 september
  2. met een lokale uitstraling (Lommelse wijken): max. toelage € 1 000, met indiendatum 3 maanden voorafgaand aan de activiteit

Onder dit reglement zijn de jubilerende verenigingen opgenomen.

Beschrijving: Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden als het gaat om:

- open culturele manifestaties voor kinderen/jongeren
- het opstarten van vernieuwende projecten voor/door jongeren
- uitwisselingsprojecten van erkende Lommelse secundaire scholen, jeugdverenigingen of individuen.
- Ofwel initiatieven of projecten die inspelen op klemtonen die worden aangegeven in het jeugdwerkbeleidsplan.

Subsidiebedrag: Projectsubsidies kunnen 3 keer aangevraagd worden voor eenzelfde project. Het eerste jaar kan men aanspraak maken op max. 1250,00 euro, het tweede jaar op max. 625,00 euro en het derde jaar max. € 500.

Deadline voor indienen dossier: 2 maanden voor de aanvang van het project

Er kunnen enkel nog materialen aanvragen worden via het digitaal loket.

 

Lummen

Beschrijving:

Doelgroep: Deze toelagen kunnen aangevraagd worden door Lummense gemeentelijke adviesraden, Lummense verenigingen aangesloten bij één van de gemeentelijke adviesraden en Lummense onderwijsinstellingen.

Voorwaarden:
- een uitstraling bezitten buiten de grenzen van de gemeente (regionaal, nationaal, internationaal)
- een vernieuwend en/of experimenteel karakter bezitten
- de uitstraling van de gemeentelijke culturele instellingen bevorderen door ondersteunende initiatieven
- de educatieve culturele werking en cultuurspreiding bij specifieke doelgroepen bevorderen;

de daadwerkelijke samenwerking van het culturele verenigingsleven in de hand werken

Subsidiebedrag: maximum 1 500,00 euro

Deadline voor indienen dossier: Elke aanvraag tot betoelaging dient twee maanden voor het project plaatsvindt schriftelijk ingediend te worden bij de dienst Vrije tijd.

Het gemeentebestuur stelt een uitgebreid assortiment materialen ter beschikking, aan bepaalde voorwaarden, die nodig zijn voor de organisatie van een activiteit.

Onze gemeente beschikt met het Gemeentelijk Cultuur- en Ontmoetingscentrum Oosterhof over een prachtig zalencomplex dat door verenigingen en particulieren gehuurd kan worden.
Tarieven zijn afhankelijk van de categorie waartoe men behoort.

 

Maaseik

Doelgroep: erkende verenigingen van de SCM

Voorwaarden:
Voor activiteiten van uitzonderlijke aard of voor activiteiten verricht in bijzondere omstandig-heden; indien het project door de vereniging voor de eerste maal georganiseerd wordt of wanneer een eerder opgezet project naar een hoger en risicovoller niveau wordt opgetild; 

Wanneer dit uitzonderlijk project aan minstens 3 van de hiernavolgende voorwaarden voldoet:
- het is een socio-culturele prestatie die buiten de normale werking van de vereniging valt. Het lokaal organiseren van een bestaand concept dat vanuit de koepelvereniging wordt voorgedragen kan reden zijn tot het uitkeren van een lager subsidiebedrag aangezien de opstartkosten reeds grotendeels door die koepel gedragen werden.
- het is een vernieuwende prestatie;
- samenwerkingsverbanden met andere verenigingen, organisaties en instellingen is een pluspunt;
- het project heeft minstens een uitstraling in Maaseik. Een bereik buiten de gemeentelijke grenzen is een pluspunt;
- de eerste organisatie van dit project kan enkel opgezet worden dankzij een projectsubsidie van de SCM maar heeft mogelijk het potentieel in zich om later opnieuw plaats te vinden maar dan zonder verdere financiële ondersteuning vanuit de SCM.
- het project beperkt zich niet uitsluitend tot de leden van de eigen vereniging, maar staat open voor de ganse bevolking
- het project moet uitvoerbaar en financieel haalbaar zijn;

Deadline voor indienen dossier: vóór 1 februari van het jaar waarin het evenement plaatsvindt

Beschrijving: Het gaat hier met andere woorden over sociaal- culturele activiteiten die georganiseerd worden voor de jeugd (tot 25 jaar) in de vrije tijd, onder educatieve begeleiding en die georganiseerd worden hetzij door particuliere verenigingen hetzij door het stadsbestuur.

Doelgroep: particuliere verenigingen of het standsbestuur

Voorwaarden: Om als project in aanmerking te komen dient de activiteit een kwaliteits-verbetering van de samenleving na te streven door het vervullen van een of meer van volgende functies: ontmoeting, spel, creatieve activiteiten of amateuristische kunstbeoefening, vorming, kadervorming, dienstverlening, werken aan structuurverandering of bevorderen van de integratie door opvang, begeleiding van maatschappelijk achtergestelde kinderen en jongeren.

Subsidiebedrag: maximaal 500,00 euro

Deadline voor indienen dossier: twee maanden voorafgaande aan het project

 

Maasmechelen

Doelgroep: jeugdorganisaties of van informele groepen jongeren

Voorwaarden: Het moet hierbij gaan over vernieuwende projecten, die de eigen werking overstijgen en die openstaan voor iedereen.

Subsidiebedrag: 5 projecten worden jaarlijks ondersteund met een toelage van 500,00 euro

Deadline voor indienen dossier: november

Als Maasmechelse vereniging kan je bij het gemeentebestuur aan gunstige prijzen diverse materialen huren voor het organiseren van feesten en evenementen.  Het gaat hier vooral om
licht- en geluidsmateriaal, sport- en spelmateriaal, volksspelen, servies en bestek

 

Meeuwen-Gruitrode

Beschrijving: Het gemeentebestuur wil  socio-culturele verengingen stimuleren om hun werking te verruimen, te professionaliseren of te vernieuwen.

Doelgroep: socio- culturele vereniging aangesloten bij de gemeentelijke cultuurraad

Voorwaarden:
- Het project heeft een socio-culturele doelstelling;
- Het project versterkt de gemeenschapsvorming in de gemeente;
- Het project is duidelijk afgebakend en beperkt in de tijd;
- Het project vindt plaats op het grondgebied van de gemeente Meeuwen-Gruitrode;
- Het project richt zich tot een breed publiek dat de eigen leden overstijgt;
- Het project richt zich duidelijk ook tot de inwoners van de gemeente Meeuwen-Gruitrode;
- Het project mag geen deel uitmaken van de reguliere werking van de vereniging en moet
  bijgevolg een uitzonderlijke inspanning vragen van de vereniging;

Subsidiebedrag: Elk aanvaard project maakt bij een eerste subsidie aanspraak op een bedrag van minstens 250,00 euro. Rekening houdend met de eigenschappen van het project kan dit bedrag verhoogd worden tot maximaal 750,00 euro. Indien ditzelfde project een volgend jaar opnieuw wordt ingediend, vermindert dit bedrag.

Deadline voor indienen dossier: Indienen uiterlijk 2 maanden voor de aanvang van het project.

Het betreft panelen, audiovisuele materialen en een digitaal fototoestel

 

Neerpelt

Binnen deze werkingssubsidie is een deel “Uitzonderlijke activiteiten” opgenomen. Om in aanmerking te komen van deze uitzonderlijke toelage is het belangrijk dit voldoende te stofferen met informatie over de activiteit en allerhande documentatie aangaande de activiteit. Voeg desnoods uitnodiging, publiciteit of een blad met meer uitleg bij uw verslag.

Beschrijving: Het project dient in te spelen op actuele vragen, ontwikkelingen en behoeften binnen het socio-cultureel vrije-tijdsgegeven van jongeren.

Doelgroep: jeugdsector

Voorwaarden:
- Het project moet een stimulans zijn tot vernieuwend werken binnen de jeugdsector.
- Het project dient een projectmatige uitbouw te hebben waardoor het een meer duurzaam effect kan bereiken.
- Het project dient themagericht te zijn in een breder en ruimer kader.
- Het project moet een gemeentelijke uitstraling of relevantie hebben en moet een gemeentelijke herkenbaarheid krijgen

- Een project kent een duidelijke afbakening in tijd en kan mits grondige motivering tot maximaal 3 jaar erkend worden.

 

Nieuwerkerken

Beschrijving: De gemeente voorziet in ondersteuning voor de organisatie van kwaliteitsvolle culturele projecten.

Doelgroep: Verenigingen aangesloten bij een erkende gemeentelijke adviesraad.

Voorwaarden:
- Het cultureel project moet gericht zijn op een groot en divers publiek en bijdragen tot de culturele en regionale uitstraling van Nieuwerkerken.

- Het volledige gamma van culturele podiumactiviteiten en voorstellingen komt aan bod. Alle creatieve en kunstzinnige uitingen worden toegelaten zoals podiumkunsten, letteren, muziek, media, film, dans, lezing,….

- De organisator beslist vrij over de inhoud en duur van de manifestatie, de gevoerde publiciteit, de lay-out van de ingangskaarten (mits vermelding ‘met ondersteuning van de gemeente Nieuwerkerken’), het verwerven van sponsors, de gehanteerde consumptieprijzen.

- De organisator beslist vrij over de gevraagde prijs voor inkom mits het geven van een behoorlijke korting voor 55-plussers, -26-jarigen en wigw’s.

- Het project staat open voor iedereen, ongeacht verstandelijke mogelijkheden, achtergrond, sociale status, cultuur of afkomst.

- Dienst vrije tijd van de gemeente fungeert mee als één van de verkooppunten voor tickets.

- De gemeente Nieuwerkerken draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de organisatie en de uitvoering van de projecten en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor welk gevolg dan ook dat uit de realisatie van het project voortvloeit. De organisatoren moeten de noodzakelijke verzekeringen afsluiten en toelatingen betalen.

- De datum mag niet samenvallen met een cultureel project ingericht door de gemeente zelf.

Subsidiebedrag: Indien de vereniging kan bewijzen verlies geleden te hebben, kan deze een financiële tussenkomst bekomen van maximum 1 250,00 euro.

Deadline voor indienen dossier: 1 januari voor alle projecten die lopen tussen 1 mei en 31 augustus, 1 mei voor alle projecten die lopen tussen 1 september en 31 december en 1 september voor alle projecten die lopen tussen 1 januari en 30 april van het jaar erop volgend.

Beschrijving: De bedoeling van deze subsidie is een stimulans te geven aan verenigingen (ook tijdelijke) voor het opzetten van projecten die buiten de gewone werking van de vereniging vallen, beantwoorden aan een maatschappelijke of culturele behoefte en die nood hebben aan deze stimulans om gerealiseerd te worden.

Doelgroep: Er kan een projectsubsidie aangevraagd worden door een jeugdvereniging (min. 3 personen jonger dan 26 jaar) of samenwerkingsverband van jeugdverenigingen.

Voorwaarden:
- Openheid van de activiteit (minstens tijdens een toonmoment, beschikbaar stellen van het eventuele eindproduct)
- Het project moet in tijd en ruimte beperkt zijn.
- Het project moet de dagelijkse, specifieke werking van de vereniging overstijgen
- De doelgroep moet minstens de 6-25 jarigen behelzen
- De doelgroep en doelstellingen moeten duidelijk omlijnd zijn
- Het project mag geen commercieel karakter hebben

Subsidiebedrag: min. 150,00 euro, max. 1 100,00 euro

Deadline voor indienen dossier: minstens 2 maanden voor de aanvang van het project op volgende deadlines: 1 februari, 1 mei, 1 september en 1 november.

Het gemeentebestuur stelt een aantal materialen ter beschikking van de verenigingen, buurtcomités en humanitaire organisaties

Voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad

Voor verenigingen aangesloten bij de cultuurraad

 

Opglabbeek

Uitlenen van de multimedia-LCD-projector aan socio-culturele organisaties, sportorganisaties, jeugdverenigingen en particuliere gebruikers van de gemeentelijke infrastructuur.

 

Overpelt

Beschrijving:  Alleen projecten die de normale werking van een vereniging overschrijden en op die manier zonder subsidie niet kunnen worden georganiseerd, komen wel in aanmerking. In de financiële raming moet het buitengewoon karakter worden bewezen door de noodzaak van de projectsubsidie in het kader van de organisatie van het initiatief.

Doelgroep:
- erkende verenigingen aangesloten bij een Overpeltse adviesraad

- samenwerkingsverbanden van erkende verenigingen of erkende verenigingen en derden
- niet-erkende verenigingen en groepen van mensen wiens secretariaat en/of woonplaats zich in Overpelt bevindt.

Voorwaarden:
- Het project moet passen binnen het gegeven ‘gemeenschapsvorming’
- Een project moet zich duidelijk situeren in de culturele sector en kan een ontspannend, vormend, informatief, kunstzinnig, creatief of cultuurhistorisch karakter hebben.
- Het project moet zich in Overpelt afspelen en richt zich in de eerste plaats op zoveel mogelijk inwoners van onze gemeente en indien mogelijk mensen buiten de gemeentegrenzen. Elke inwoner van Overpelt moet zonder specifieke voorwaarden kunnen deelnemen aan de activiteit

Subsidiebedrag: maximaal 1 000,00 euro per project/per jaar. Eenzelfde project kan maximaal vijf opeenvolgende jaren ondersteund worden via dit subsidiereglement.

Deadline voor indienen dossier: Dossiers voor het eerste semester van volgend jaar moeten daar uiterlijk op 30 september binnenkomen. Activiteiten van het tweede semester van 2013 worden uiterlijk op 31 maart 2013 verwacht.

Doelgroep: Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud van 25 jaar bestaan

Subsidiebedrag: 250,00 euro, daarnaast wordt de vereniging feestelijk onthaald op het gemeentehuis.

Beschrijving: De projectsubsidie is bedoeld voor uitzonderlijke initiatieven voor de doelgroep jeugd.

Doelgroep:
- een (samenwerkingsverband van) jeugdvereniging(en) die erkend of gesubsidieerd wordt(en) door het gemeentebestuur;
- een groep personen die zich rond dit project organiseert (2/3 inwoners van de gemeente).

Voorwaarden:   

- een in tijd en ruimte beperkt initiatief (Max. 6 maanden)
- een initiatief dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de gemeentegrenzen
- een zelfde of soortgelijk project kan maximaal drie jaren gesubsidieerd worden
- het initiatief heeft een zelfstandige identiteit. Als een project deel uitmaakt van een groter organisatorisch geheel, dan moet het ingediende project getuigen van een grote zelfstandigheid en herkenbaarheid

- het project richt zich duidelijk en exclusief naar een doelgroep die zich in meerderheid bevindt in de leeftijdsgroep van 6 tot 25 jaar
- Deze doelgroep moet voor 80 % bestaan uit inwoners van de gemeente
- De doelgroep mag zich niet beperken tot de leden van één (jeugd)vereniging.
- Uitzonderlijke initiatieven: Ze sluiten aan op de leefwereld van kinderen en/of jongeren; ze zijn georganiseerd op basis van een maatschappelijk engagement waaruit de eerbied voor meer democratie, verdraagzaamheid, burgerzin, gelijkheid, openheid en creativiteit duidelijk blijken; de organisatie van het project houdt een aantoonbaar financieel risico in en heeft geen winstoogmerk.

Subsidiebedrag: maximaal 3/4 van de gemaakte kosten, met een max. van 500,00 euro per project.

Deadline voor indienen dossier: ten minste 1 jaar voor de aanvang van het project

Voor de geleende materialen dient u geen waarborg te betalen. Enkel wanneer materialen beschadigd worden of verloren gaan, wordt er een factuur verstuurd naar de uitlener voor vervanging van het betreffende materiaal. Aanvragen kan via een online formulier

Peer

Beschrijving: Er kan projectsubsidie aangevraagd worden voor initiatieven binnen het socio-cultureel vrije-tijdsgebeuren van jongeren van Peer.
Voorwaarden: Het project dient te beantwoorden aan tenminste 3 van onderstaande criteria :

- Het project moet een stimulans zijn tot vernieuwend werken binnen de jeugdsector.

- Het project dient een projectmatige uitbouw te hebben waardoor het een meer duurzaam effect kan bereiken.

- Het project dient themagericht te zijn in een breder en ruimer kader.

- Het project moet minstens een lokale uitstraling hebben hetzij gemeentelijk of in een kerkdorp.

- Het project beoogt geen louter winstgevend doel.

Een project kent een duidelijke afbakening in tijd en kan mits grondige motivering tot maximaal 3 jaar erkend worden. Vanaf het 2de jaar betoelaging wordt er een financieel (bv. kopie kasboek) en inhoudelijk verslag (bv. evaluatieverslag) van het voorgaande jaar toegevoegd.

Deadline voor indienen dossier: Projecten dienen uiterlijk 8 weken voor de organisatie ingediend te worden bij de jeugddienst

Een aanvraag kan via het digitaal loket, minstens 4 weken voor de activiteit

 

Riemst

  1. Jubileumviering

Vanaf het ogenblik dat een vereniging haar tienjarig bestaan viert en hierbij de lokale

gemeenschap betrekt én het gemeentebestuur uitnodigt, ontvangt deze vereniging een

geschenk ter waarde van 250 euro of de tegenwaarde ervan via een overschrijving.

Indien de jubilerende vereniging géén officiële plechtigheid organiseert,

ontvangt ze 125 euro i.p.v. 250 euro, als alternatief voor de overschrijving van 250

euro kan de gevierde kiezen voor een filmpje (sfeerbeelden op muziek) op TVPubliek;

Voor carnavalsverenigingen geldt als norm: 11-jarig bestaan; vervolgens 22, 33, … jaar

 

Sint-Truiden

Beschrijving: De bedoeling van het reglement is om de culturele actoren van het veld te stimuleren hun activiteiten te professionaliseren, te vernieuwen of te verruimen.

Doelgroep: Alle individuen, verenigingen en groeperingen van verenigingen, actief in het socio-culturele veld op het grondgebied van de stad Sint-Truiden komen in aanmerking.

Voorwaarden:
- het project is in de tijd beperkt en situeert zich binnen één kalenderjaar

- het project vindt plaats op grondgebied van de stad Sint-Truiden

- het project moet een culturele waarde hebben met een blijvend effect

- het project moet voor het algemeen publiek zichtbaar of toegankelijk zijn

- het project behoort niet tot de reguliere werking van de aanvrager

- het project draagt bij tot gemeenschapsvorming. Hieronder wordt verstaan: het betrekken van zo veel mogelijk inwoners van de stad Sint-Truiden bij het project; het aanspreken van moeilijk bereikbare doelgroepen; het opzetten van nieuwe sociale netwerken

Deadline voor indienen dossier:
- uiterlijk op 30 november van het jaar voorafgaand aan de start van het project, voor een project dat plaatsvindt tussen 1 januari en 31 mei

- uiterlijk op 15 april voor een project dat plaatsvindt tussen 1 juni en 30 september

- uiterlijk op 15 augustus voor een project dat plaatsvindt tussen 1 oktober en 31 december

Beschrijving: Vergoeden van kosten van vrijwilligers in een aantal jeugdwerkvormen.

Doelgroep:
- elke jongere, vanaf 16 jaar, die een begeleidende rol vervult op één van de bovenstaande

initiatieven.
- hij/zij zet zich op een actieve manier in voor de kinder- en/of jongerenanimatie op dat ogenblik.
- hij/zij is schoolgaand of -verlatend en sluit een overeenkomst af met het inrichtend initiatief

Subsidiebedrag: Max. 30,22 euro per dag en max. 1.208,72 euro per jaar

Beschrijving: Met het eventueel toekennen van deze betoelaging wil men een ondersteuning

bieden aan initiatieven en jongeren die vernieuwende jeugdwerkvormen, experimenten,

manifestaties, … op willen zetten en/of naar buiten treden van jeugdwerkinitiatieven

Voorwaarden: Deze zijn afhankelijk van het soort project waartoe de aanvraag behoort.

Deadline voor indienen dossier: 2 maanden voor de aanvang van het project

De jeugduitleendienst staat eveneens ter beschikking van verenigingen aangesloten bij de Stedelijke adviesraden.

 

Tessenderlo

a) Subsidie uit het cultuurfonds

Doelgroep: Elke vereniging, organisatie of instelling die actief is in het socio-culturele veld

Voorwaarden:
Elk initiatief of elke activiteit, georganiseerd in Tessenderlo, die een kwalitatieve meerwaarde levert aan het Looise gemeenschapsleven kan een subsidieaanvraag indienen.

Een eventuele samenwerking tussen verschillende verenigingen, organisaties of instellingen wordt aangemoedigd maar is geen essentiële voorwaarde om in aanmerking te komen.

Samenwerking met verenigingen, organisaties of instellingen van buiten Tessenderlo is toegestaan maar de activiteit dient wel in Tessenderlo plaats te vinden.

Subsidiebedrag: tussen 200,00 en 1 000,00 euro

Deadline voor indienen dossier: ten laatste 90 kalenderdagen voor het plaatsvinden van de activiteit

b) Eenmalige subsidie cultuurfonds

Doelgroep: Elke persoon of groep buiten verenigingsverband, gevestigd in Tessenderlo.

Voorwaarden:
- Een niet-commercieel socio-cultureel project in of over Tessenderlo Bijv. film, tentoonstelling, concert, performance, …

- Een schools of academisch project B.v. eindwerk, film, …
Subsidiebedrag: tussen 200,00 en 600,00 euro

Deadline voor indienen dossier: Een aanvraag kan doorheen het hele jaar worden ingediend, maar ten laatste 90 kalenderdagen voor het afronden van het project .

c) Bijzondere subsidies voor de jeugdwerking
Doelgroep: Elke vereniging die :

- een activiteitenverslag indient voor het bekomen van een jaarlijkse subsidiëring

- effectief wordt weerhouden hiervoor en dus voldoet aan alle voorwaarden van het gewone

Subsidiereglement

Voorwaarden:
- 70% van de leden dient een leeftijd te hebben van 21 jaar of minder. Getallen achter de komma voor steeds naar de lagere eenheid afgerond .

- er moet een gescheiden administratie zijn indien een vereniging deel uitmaakt van groter geheel, dus een eigen bestuur waarin minstens 1/3 van de leden jonger is dan 26 jaar.

- bij het activiteitenverslag dient een ledenlijst gevoegd met vermelding van hun geboortedatum.

Het gaat hier om CC Het LOO en de ontmoetingscentra.

 

Tongeren

Doelgroep: vereniging aangesloten is bij de culturele raad

Voorwaarden: Het betreft een éénmalig en buitengewoon gebeuren. Het project heeft een bijzondere waarde omwille van:

- de uitstraling voor de Tongerse gemeenschap

- de bevordering van de samenwerking tussen de verenigingen

- het samenbrengen of het betrekken bij het verenigingsleven van een deel van de Tongerse bevolking

Subsidiebedrag: maximum van  620,00 euro , er kan slechts één project  (per vereniging) per werkingsjaar erkend worden

Deadline voor indienen dossier: De aanvraag moet uiterlijk 2 maanden voor datum van de activiteit toekomen op de dienst cultuur en toerisme van de stad Tongeren.

voor jongeren

 

Voeren

In dit basis reglement zijn o. a. ook activiteiten met een vormende karakter, publieke opvoeringen, tentoonstellingen en … opgenomen.

Men hanteert een puntensysteem.

 

Wellen

 

Zonhoven

Doelgroep: Verenigingen die (minstens 3 jaar) lid zijn van een gemeentelijk erkende adviesraad en die haar zetel in Zonhoven heeft en minstens 25 jaar bestaan

Subsidiebedrag: 250,00 euro voor elk jubileum vanaf 25 jaar, of een veelvoud ervan

Deadline voor indienen dossier: vóór 1 september van het jubileumjaar

Er kunnen een aantal multifunctionele zalen, een polyvalente zaal en tentoonstellingsruimten gehuurd worden.

 

Zutendaal

Beschrijving: Deze bijzondere betoelaging heeft tot doel uitzonderlijke manifestaties, evenementen of projecten te ondersteunen en de aparte inspanningen die verenigingen of individuele personen hiertoe leveren, op een degelijke wijze te waarderen.

Doelgroep:
- alle erkende socio-culturele verenigingen van Zutendaal
- samenwerkingsverbanden tussen verenigingen waarvan minstens 1 partner een erkend
socio-culturele vereniging van Zutendaal is.

Voorwaarden:
- De activiteit moet ingericht worden op het grondgebied van Zutendaal en toegankelijk zijn voor iedereen.
- De activiteit moet door de aanvragers zelf worden georganiseerd.
- De activiteit moet gekenmerkt worden door een mogelijk financieel risico. Als bewijs zal bij de aanvraag een begroting ingediend worden.
De activiteit moet een aantoonbaar cultureel spreidend effect in de breedste zin beogen en een zekere uitstraling nastreven.
- Het betreft enkel uitzonderlijke manifestaties die een origineel of vernieuwend karakter hebben en die zich niet richten tot een beperkt publiek.
- Alle disciplines van het culturele leven komen in aanmerking: activiteiten die zich richten op de maatschappelijke vorming en de ontwikkeling van de bevolking evenals activiteiten die tot doel hebben de bevolking in contact te brengen met kunstvormen zoals muziek, beeldende kunst, theater, literatuur, kleinkunst, cabaret, dans,  …
- De activiteit mag nevenmanifestaties voorzien maar deze dienen duidelijk ondergeschikt te zijn aan de hoofdactiviteit.
- Een vereniging, groep of organisatie kan jaarlijks slechts éénmaal in aanmerking komen voor een projectgerichte toelage.
- De medewerking van het gemeentebestuur wordt vermeldt op alle drukwerk.

Subsidiebedrag: minimum basisbedrag van 125,00 euro dat kan verhoogd worden tot maximum 750,00 euro.

Deadline voor indienen dossier: maximaal 12 maanden en minimum 2 maanden voorafgaand aan de realisatie van het project.

Erkende verenigingen of organisaties uit Zutendaal kunnen lenen aan andere voorwaarden.

Print deze pagina