Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Dossier: Hoera, een jubileum ?!

Subsidiewijzer Vlaams-Brabant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Vragen ? 

Provinciale ondersteuning

Ondersteuning door de Erfgoedcellen

 • Erfgoedcel Pajottenland en Zennevallei  - subsidiewijzer voor de hele erfgoedregio.
 • Erfgoedcel Leuven - subsidiereglement projecten cultureel erfgoed. Binnen haar cultureel erfgoedbeleid wil Leuven zijn erfgoedzorgers ondersteunen. Een eerste prioriteit binnen dit ondersteuningsbeleid is de financiële ondersteuning van projecten rond cultureel erfgoed. Via dit specifieke reglement voor projecten cultureel erfgoed wil de stad de zorg voor en het ontsluiten van cultureel erfgoed in Leuven ondersteunen, organisaties stimuleren om mee te werken aan een integraal en geïntegreerd erfgoedbeleid,  expertise-uitwisseling over de omgang met cultureel erfgoed bevorderen en mogelijkheden creëren voor kwaliteitsverbetering en  deskundigheidsbevordering.

Gemeentelijke ondersteuning

 • Aarschot
  • Subsidies voor culturele activiteiten: dit zijn  culturele initiatieven en belangrijke projecten en nieuwe experimentele initiatieven en activiteiten. Bij de beoordeling van de aanvraag zullen de volgende criteria worden gehanteerd : de lokale, bovenlokale of gewestelijke uitstraling van het initiatief; het cultuurspreidend karakter van het initiatief; het innoverend, experimenteel of bijzonder karakter van het initiatief; het artistieke curriculum van het initiatief en/of de organisator; de samenwerking met andere (culturele) actoren; de financiële haalbaarheid van het initiatief.
  • Uitleendienst: alle verenigingen van Aarschot kunnen in het jeugdcentrum terecht voor het ontlenen van een heleboel materiaal: van tenten, discobars en zenders tot een gas-BBQ, stroomkasten, banken en tafels, lichtinstallaties, …

 

 • Asse
  • Projectsubsidie voor bijzondere culturele initiatieven: culturele actoren kunnen, als individu of als vereniging, aanspraak maken op een projectsubsidie als zij een vernieuwend cultureel initiatief nemen.  Organiseert u een project in samenwerkingsverband of neemt u een initiatief dat allochtonen, personen met een handicap of laaggeschoolden betrekken, dan hebt u een streepje voor. De subsidie kan aangevraagd worden door één culturele actor of individu werkzaam of woonachtig in Asse; een samenwerkingsverband van verschillende culturele actoren of individuen werkzaam of woonachtig in Asse; één of meer culturele actoren uit Asse samen met één of meer culturele actoren uit een andere gemeente. Voor subsidiëring komen projecten in aanmerking die door aard, thema, vorm en doelgroepen vernieuwing brengen in het bestaande culturele leven van de gemeente Asse; die een nieuw samenwerkingsverband tussen verschillende culturele actoren tot stand brengen; die al of niet mits betaling toegankelijk zijn voor alle belangstellenden; die zich specifiek richten op de actieve of passieve cultuurparticipatie van kansengroepen;  die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Asse;  die georganiseerd worden als een op zich staand programma of onderdeel zijn van een groter geheel maar met een duidelijke eigen identiteit; die niet behoren tot de reguliere werking van de organisatie(s).
  • Tussenkomst / betoelaging van culturele activiteiten (sport, jeugd en cultuur) met bijzonder éénmalig karakter: viert uw vereniging een jubileum(25 jaar, 50 jaar, enz.), dan kan u een tussenkomst van de gemeente krijgen onder de vorm van drank, versnaperingen en infrastructuur. Dit reglement heeft betrekking op gebeurlijke toekenning van toelagen aan plaatselijke organisaties voor sociaal-cultureel werk, die meer bepaald een activiteit ontwikkelen op volgende gebieden: sociaal-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk met volwassenen; amateuristische kunstbeoefening met volwassenen; sportbeoefening; jeugdwerk; culturele vrijetijdsbesteding en liefhebberijen. Deze toelagen kunnen aan de erkende plaatselijke organisaties worden toegekend voor activiteiten van uitzonderlijke aard, zoals herdenkingsplechtigheden of bijzondere vieringen of voor activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden. De manifestaties dienen zich te richten tot bijzondere omstandigheden. De manifestaties dienen zich te richten tot een groot publiek (bevolking) en kosteloos te zijn.

 

 • Beersel
  • Subsidie voor het sociaal-cultureel werk voor elke vereniging aangesloten bij de cultuurraad, die meer bepaald een activiteit ontwikkelen op volgende gebieden voor zover deze activiteiten niet inherent zijn aan het schoolgebeuren: sociaal vormings- en ontwikkelingswerk; socio-cultureel vormings- en ontwikkelingswerk en beoefening van de amateurkunsten (door volwassenen). Bijzondere subsidies kunnen aan de erkende verenigingen worden toegekend voor activiteiten van uitzonderlijke aard, zoals herdenkingsplechtigheden of bijzondere vieringen, voor activiteiten verricht in bijzondere minder gunstige omstandigheden, voor activiteiten met een uitzonderlijke weerklank of voor het opluisteren van officiële plechtigheden of voor activiteiten met een bijzonder vernieuwend karakter.
  • Subsidie culturele jeugdwerking: elke vereniging aangesloten bij de cultuurraad (muziek, toneel, dans of beeldende kunst) die inspanningen levert om jeugd van 4 tot 18 jaar in hun werking te betrekken, kan in aanmerking komen voor betoelaging op basis van het "Subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen met een specifieke jeugdwerking". De werking moet hoofdzakelijk actieve cultuurparticipatie tot doel hebben, waarbij de jongeren zelf creatief uit de hoek komen. De werking moet betrekking hebben op één van de volgende vier cultuurvormen: instrumentale en vocale muziek; literatuur, poëzie, cabaret, toneel en mime; dans, choreografie, volksdans en ballet; beeldende kunst.
  • Uitleendienst cultuur: tentoonstellingsmateriaal: wissellijsten, panelen en tentoonstellingsbakken; didactisch materiaal: beamer, scherm (180x180), projectietafeltje.

 

 • Bertem
  • Bijzondere subsidies voor cultuur- en sportverenigingen en jeugdverenigingen: de gemeenteraad kan ten behoeve van plaatselijke verenigingen bijkomend subsidies inschrijven in de begroting of andere tegemoetkomingen of voorzieningen toekennen om activiteiten, manifestaties of projecten van uitzonderlijke aard of waarde mogelijk te maken of te bevorderen. Verenigingen die hun 50-, 75-, 100-, 125-…jarig bestaan vieren, kunnen een bijzondere subsidie aanvragen. Voor een 50-jarig bestaan kan je een subsidie van 500 euro ontvangen. Dit wordt met 250 euro verhoogd per schijf van 25 jaar.

 

 • Bierbeek
  • Projectsubsidies voor socio-culturele verenigingen: dit reglement is enkel van toepassing op de plaatselijke sociaal-culturele verenigingen. Hiermee worden de verenigingen bedoeld die in Bierbeek actief zijn in één van de volgende gebieden: amateurkunsten; cultuurspreiding en cultuurparticipatie; vorming; erfgoed; gemeenschapsvorming, recreatie en hobby. Het project aan ieder van de volgende voorwaarden voldoen: het is een activiteit die een uitzonderlijk sociaal-cultureel karkater heeft en de normale werking van de aanvragende vereniging overstijgt, het is afgebakend in tijd, plaats en omvang, het kent een welomschreven doel (uitbreiding aanbod, vernieuwing werking, aanspreking doelgroepen, belichting specifiek thema), het heeft een open karakter en staat open voor alle inwoners van Bierbeek, het legt inhoudelijke accenten (experimenteel karakter, verrassende locaties, meerwaarde voor het bestaande sociaal-culturele aanbod). De projecten die beantwoorden aan de voorwaarden zoals hoger vermeld, worden verder beoordeeld op basis van volgende criteria: de mate waarin het project financieel onderbouwd is, de mate waarin het zorgt voor samenwerking binnen het verenigingsleven en/of voor 'gemeenschapsvorming binnen de gemeente, de originaliteit van het project en de wijze van aanwending van de projectsubsidie.
  • Subsidies voor culturele manifestaties door jeugdverenigingen: erkende jeugdwerkinitiatieven kunnen beroep doen op een subsidie voor culturele manifestaties indien blijkt dat er een onvoorzien financieel verlies is.Bedoelde culturele manifestaties hebben een open karakter, zijn specifiek gericht naar jongeren tussen 6 en 25 jaar en vinden plaats binnen de gemeentegrenzen. Deze manifestaties moeten tot het sociaal-cultureel werk kunnen gerekend worden, zoals bijvoorbeeld de organisatie van een popconcert, theater, film of andere financieel risicovolle culturele manifestaties (fuiven, eetfestijnen en soortgelijke zuiver winstgevende activiteiten zijn dus niet subsidieerbaar). De culturele manifestaties moeten georganiseerd zijn door ofwel het erkend jeugdwerkinitiatief zelf, ofwel een groep van erkende jeugdwerkinitiatieven.
  • Zaal- en materiaalverhuur.

 

 • Dilbeek
  • Subsidies socio-culturele verenigingen voor elke vereniging die lid is van de cultuurraad: dergelijke verenigingen die een bijzonder project organiseren, kunnen een aanvraag indienen voor een subsidie voor activiteiten van uitzonderlijke aard.
  • Subsidies jubilerende verenigingen: verenigingen die lid zijn van een Dilbeekse adviesraad kunnen een subsidie krijgen als zij met de nodige luister en activiteiten hun jubileum vieren. Enkel de jubilea, waarbij het 25-jarig (of een veelvoud ervan) of 30-jarig bestaan (niet cumuleerbaar) van de vereniging wordt gevierd, komen hiervoor in aanmerking. Het volledige subsidiereglement is te komen op de dienst cultuur en toerisme.

 

 • Diest
  • Projectsubsidie voor verenigingen: voor activiteiten van uitzonderlijke aard of activiteiten verricht in bijzondere omstandigheden of als tegemoetkoming in het deficit dat de verenigingen kunnen oplopen bij het organiseren van waardevolle manifestaties. Projectsubsidies kunnen aan erkende verenigingen worden toegekend voor het realiseren van een project. Onder project wordt verstaan: een uitzonderlijk evenement dat plaatsvindt op het grondgebied van Diest en een doelgroep wenst te bereiken die ruimer is dan de aangesloten leden van de betreffende vereniging(en), organisatie of instelling; een project heeft een tijdelijk karakter en een sociale of culturele doelstelling; een project kan een samenwerkingsverband zijn tussen diverse organisaties. Er moeten minstens twee verenigingen erkend te zijn door de stad Diest.
  • Projectsubsidies voor jongeren die een leuk idee hebben, die een leuke activiteit wensen uit te werken of die iets tofs op poten willen zetten komen in aanmerking voor een projectsubsidie. De doelgroep van het project zijn kinderen en jongeren tussen drie jaar en dertig jaar uit Diest. Het moet gaan om een vormende of culturele activiteit die voor iedereen toegankelijk is. Zowel jeugdwerkinitiatieven als individuele jongeren kunnen een projectsubsidie aanvragen. De subsidiëring gebeurt enkel op basis van een financieel tekort. Hiermee wordt bedoeld dat de aanvrager maximaal recht heeft op het verliessaldo tussen uitgaven en inkomsten.

 

 • Drogenbos
  • Naast basis- en werkingssubsidies, kunnen plaatselijke, erkende sociaal-culturele verenigingen ook Bijzondere Eenmalige Subsidie (BES) aanvragen. Naargelang de aard van deze omstandigheden (bv. jubileum, uitzonderlijke omstandigheden of activiteiten) zijn er verschillende voorwaarden en termijnen waar de aanvrager rekening mee dient te houden. 500€ voor jubileumviering van 20-jarig bestaan tot 1125€ voor jubileumviering voor meer dan 60-jarig bestaan.
  • Naast basis- en werkingssubsidies, kunnen plaatselijke, erkende sportverenigingen ook Bijzondere Eenmalige Subsidie (BES) aanvragen. Het gemeentebestuur kan beslissen om een BES toe te kennen naar aanleiding van een jubileumviering. Voor activiteiten van uitzonderlijke aard of naar aanleiding van buitengewone omstandigheden kan het gemeentebestuur een BES toekennen aan een plaatselijke, erkende, sportieve vereniging.

 

 • Galmaarden
  • Naast basis- en werkingssubsidies kunnen socioculturele verenigingen, in een samenwerkingsverband tussen verenigingen, waarvan minstens één vereniging met werking in Galmaarden, of in een samenwerkingsverband tussen de cultuurraad van Galmaarden en minstens één vereniging met werking in Galmaarden, subsidies voor cultuurprojecten aanvragen. Deze projecten zijn bijzonder of vernieuwend van aard, gemeenschapsvormend, en hebben een verhoogde cultuurparticipatie van de Galmaardse bevolking tot doel. De activiteit wordt georganiseerd op het grondgebied van Galmaarden of is uitsluitend op de inwoners van Galmaarden gericht. Max. 500 euro.
  • Naast basis- en werkingssubsidies kunnen jeugdverenigingen of groepen jongeren subsidies voor projecten met betrekking tot jeugd aanvragen. Een projectsubsidie kan worden verleend aan een activiteit, georganiseerd door jeugdwerkinitiatieven of particuliere jongeren, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Galmaarden. Het bedrag voor de projectsubsidie wordt per kalenderjaar over de goedgekeurde projecten verdeeld, met een maximum van 300 euro per goedgekeurd project.

 

 

 • Grimbergen
  • Projectsubsidie cultuur: de gemeente Grimbergen geeft verenigingen die het initiatief nemen om speciale initiatieven en/of projecten van bijzonder cultureel belang en met een belangrijke impact binnen de Grimbergse gemeenschap een financieel duwtje in de rug. Via projectsubsidies kunnen erkende verenigingen van de gemeente Grimbergen aanspraak maken op subsidies, waarvan de bepaling van het bedrag mede zal ingegeven worden door de uitstraling en bereik in een ruimer gebied, de aard van het initiatief/project, de infrastructuurschaal, de specifieke meerkosten, ...
  • Subsidie voor erkende jeugdverenigingen: jeugdverenigingen kunnen een toelage voor culturele manifestaties krijgen, namelijk voor de organisatie van socio-culturele activiteiten: poppenspel, kinderanimatie, instrumentale en vocale muziek (geen dj), kleinkunst en cabaret, jeugd- en kindertoneel, film; of voor deelname aan activiteiten van het CC Strombeek.

 

 • Haacht
  • Bijzondere of projectsubsidies voor culturele verenigingen: het doel is om erkende verenigingen motiveren om vernieuwende culturele activiteiten te organiseren en/of een culturele meerwaarde te geven aan bestaande initiatieven. Verenigingen die 25 jaar of een veelvoud daarvan bestaan, kunnen een aanvraag voor een bijzondere subsidie indienen. De aanvraag dient vergezeld te zijn van een bewijs van oprichting en een overzicht van de geplande activiteiten die open staan voor niet-leden. Er kan een projectsubsidie verleend worden aan verenigingen voor de financiering van een activiteit die bijdraagt tot het culturele welzijn in de gemeente. Deze activiteit is bij voorkeur inhoudelijk vernieuwend: opvullen van leemten in het gemeentelijke cultuurbeleid of aansluiten bij één of meerdere strategische doelstellingen van het cultuurbeleidsplan.
  • Projecttoelage jeugdprojecten: onder "project" wordt verstaan: elke op zichzelf staande activiteit of reeks van activiteiten, zowel vormend als cultureel, die beantwoorden aan de criteria. Iedereen komt in aanmerking voor een projectsubsidie voor zover de activiteiten gericht zijn naar alle kinderen en/of jongeren van de gemeente. De activiteiten dienen één of meer van de van de volgende functies te vervullen: ontmoeting; spel; creatieve activiteiten/amateuristische kunstbeoefening; vorming; kadervorming; dienstverlening.

 

 • Halle
  • Projectsubsidies voor verenigingen: verenigingen kunnen voor een project subsidies van minimaal 250 euro en maximaal 1500 euro verkrijgen, indien het project gericht is op Hallenaren, de normale werking van de vereniging overstijgt, een positief effect heeft op het Halse gemeenschapsleven, een doelgroep kent die ruimer is dan de eigen leden of vereniging, begrensd is in de tijd, ... Volgende elementen leiden tot een positievere beoordeling: de aandacht voor toegankelijkheid, het bereik van nieuwe doelgroepen, het opzetten van een samenwerkingsverband, het vernieuwend karakter.
  • Subsidies voor projecten gericht op jeugd: de Stad Halle verleent aan jeugdverenigingen, andere verenigingen, samenwerkingsverbanden tussen verschillende verenigingen, aan een informele groep personen of een individu een subsidie voor de realisatie van een project. Onder een project wordt verstaan elke welomschreven sociaal-culturele vrijetijdsactiviteit  met een openbaar karakter, die afwijkt van de normale werking van de aanvrager of een vernieuwend karakter heeft én in de eerste en voornaamste plaats gericht is naar een Hals jongerenpubliek (van 3 tot 25 jaar).
  • Ontvangsten jubilerende verenigingen: jubilerende verenigingen die aangesloten zijn bij een Stedelijke Adviesraad kunnen een ontvangst aanvragen op het stadhuis. De jubilerende vereniging kan bovendien mits het overmaken van het nodige bewijsmateriaal een subsidie krijgen.

 

 • Herne
  • Projectsubsidies voor jongeren: elke activiteit ingericht door en gericht naar jongeren uit Herne komt in aanmerking voor een projectsubsidies. De projectencheque is gericht naar niet-georganiseerde jongeren. De projectsubsidie is gericht naar jeugdverenigingen. De activiteit dient specifiek gericht te zijn naar jongeren tussen 6 en 25 jaar, een openbaar karakter hebben en plaatsvinden in de gemeente Herne.
  • Toelage voor jubilerende sportverenigingen: een jubilerende vereniging kan een uitzonderlijke toelage krijgen, obv de activiteitenkalender van de feestelijkheden en een kort overzicht van de geschiedenis van de vereniging met staving van de oprichtingsdatum. Afhankelijk van het aantal jaren worden kunnen volgende uitzonderlijke toelagen toegekend worden:25 jaar : 375 euro; 50 jaar : 500 euro; 75 jaar : 620 euro; 100 jaar : 745 euro.
  • Jubileumtoelagen alle Hernse verenigingen (25, 50, 75, 100 – jarig bestaan): aanvragen bij dienst vrije tijd.
  • Uitleendienst: voor het uitlenen van materiaal kunnen verenigingen terecht bij de gemeentelijke uitleendienst:  projector en scherm; podiumelementen; receptietafels;  tentoonstellingspanelen; nadarafsluitingen; kiosk.

 

 • Hoeilaart
  • Jubileumtoelage voor verenigingen: aangezien de viering van een jubileum meestal met extra activiteiten gepaard gaat, voorziet het gemeentebestuur om, naast de gewone jaarlijkse subsidie, aan de verenigingen een extra jubileumtoelage toe te kennen. Voor een 25-jarig bestaan bedraagt de toelage 248 EUR, voor 50 jaar is dit 370 EUR, voor 75 jaar 500 EUR en voor 100 jaar 620 EUR.
  • Stuntsubsidies voor alle soorten jeugdprojecten: voor elke aanvrager (groep jongeren of vereniging) met als doelgroep jongeren wiens project, in geval van een vereniging, buiten de gewone werking valt. Subsidie gebeurt op basis van volgende voorwaarden: de mate waarin het project voor jongeren is; de grootte van het project (klein of groot project); de mate waarin het project relevant is voor het Hoeilaartse jeugdbeleid.

 

 

 

 • Kapelle-op-den-Bos
  • Subsidies voor sociaal culturele projecten: het gemeentebestuur wil met dit subsidiereglement samenwerking tussen de verschillende cultuuractoren in de gemeente stimuleren; mogelijkheden creëren tot kwaliteitsverbetering en professionalisering; via projecten ruimere doelgroepen bereiken; mogelijkheden creëren om eenmalige projecten te realiseren. Een gemeentelijke subsidie kan verleend worden voor de organisatie van projecten aan de cultuuractoren, die werkzaam zijn binnen de gemeente, in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, in de culturele vrijetijdsbesteding en de liefhebberijen met volwassenen. Een project is een uitzonderlijke of experimentele activiteit die de gewone werking van de vereniging/socio-culturele actor overschrijdt en die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging/socio-culturele actor.

 

 • Keerbergen
  • Projectsubsidies cultuurdienst en jeugddienst: subsidies voor innoverende en experimentele initiatieven. Voor deze subsidiëring komen verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad in aanmerking. Bij de beoordeling van de aanvraag zal in de eerste plaats rekening gehouden worden met het feit dat de activiteit of het project slechts éénmalig zal doorgaan. Daarnaast moet het project een innoverend en/of experimenteel of bijzonder karakter hebben. Per beleidsdomein zijn enkele criteria voorzien (cultuur, jeugd, sport, sociale zaken).
  • Toelage voor jubilerende socio-culturele, jeugd- en sport verenigingen 

 

 • Kortenaken
  • Subsidies voor gemeenschapsvormende initiatieven en culturele evenementen
  • Subsidies voor jubilerende verenigingen
  • Projectsubsidies: door de invoering van projectsubsidies wil het gemeentebestuur van Kortenaken inspelen op de plotse dynamiek en actuele thema’s binnen de culturele sector. We willen ook culturele experimenten en vernieuwing aanmoedigen.  Het initiatief dient experimenteel of vernieuwend van aard te zijn; het overstijgt het courante aanbod van activiteiten in Kortenaken; het project staat open voor iedereen, ongeacht verstandelijke mogelijkheden, achtergrond, sociale status, cultuur of afkomst;  de deelnamevoorwaarden zijn laagdrempelig; de doelstelling, het onderwerp en de methode van het project getuigen van een agogische en culturele waarden; Het project streeft kwaliteit na en getuigt van een deskundige en integrale aanpak; het project vervult minstens één van de culturele functies: gemeenschapsvorming, verhoging cultuurcompetentie, zorg voor het cultureel erfgoed. De organisatoren kunnen een erkende sociaal-culturele vereniging zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Informele groepen, culturele organisaties en instellingen kunnen eveneens aanspraak maken op deze toelage.

 

 • Kortenberg
  • Werkingssubsidies erkende cultuurverenigingen: voor een publieke voorstelling, tentoonstelling of film gerealiseerd en verzorgd door de eigen vereniging, of voor educatieve, informatieve en/of vormende activiteiten georganiseerd door de eigen vereniging.
  • Projectsubsidies jeugdbewegingen: het project dient gericht te zijn naar de Kortenbergse Jeugd en open te staan voor alle jongeren, mag geen commerciële of financiële actie zijn en dient los te staan van de hoofdactiviteit van het jeugdinitiatief, moet een zekere maatschappelijke relevantie hebben en moet een zekere bewustwording nastreven, dient actie-, vormings-, animatie-of preventieactiviteiten voor op te stellen, wordt georganiseerd door het jeugdwerk van Kortenberg of door een groep Kortenbergse jongeren die zich voor dit project in een occasioneel verband organiseren, en moet innovatief van aard zijn!

 

 • Kraainem
  • Subsidies: het gemeentelijk secretariaat staat in voor de behandeling van diverse subsidieaanvragen voor de gemeentelijke cultuur-, sport- en jeugdraden evenals de verschillende verenigingen. De subsidieaanvragen dienen schriftelijk gericht te worden ter attentie van het College van Burgemeester en Schepenen en worden op het einde van het jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

 • Landen
  • Bijzondere subsidies voor socio-culturele verenigingen: er kan een bijzondere subsidie verleend worden aan verenigingen voor de financiering van een manifestatie die nuttig is voor het culturele welzijn in de gemeente. Bij de aanvraag moet een voorstel worden toegevoegd, waaruit het nut van de uitzonderlijke en bijzondere meerwaarde van de activiteit blijkt.

 

 • Liedekerke
  • Subsidies cultuurprojecten voor Liedekerkse verenigingen: de subsidies zijn beschikbaar voor uitzonderlijke cultureel-artistieke activiteiten met een éénmalig karakter. Er kan maximaal 2500 euro per vereniging en per jaar worden uitgekeerd.
  • Subsidies jeugdprojecten aan jeugdverenigingen en jeugdwerkinitiatieven voor projecten die aan minstens drie van de volgende functies voldoen: ontmoeting; permanente groepsvorming; spel en recreatie; creativiteit; amateuristische kunstbeoefening; vorming; kadervorming; dienstverlening; werken aan maatschappelijke en politieke veranderingen. Het project dient tevens aan minstens één van volgende voorwaarden voldoen: een belangrijke uitstraling hebben naar de gehele bevolking; een experimenteel of vernieuwend aspect omvatten; een bepaald thema in de kijker zetten dat jaarlijks verandert. Ook jubileumvieringen met speciale activiteiten komen in aanmerking.

 

 • Londerzeel
  • Projectsubsidies voor bijzondere initiatieven en voor jubilerende verenigingen: subsidies voor niet professionele culturele en sociaal-culturele verenigingen die erkend zijn door  het college van burgemeester en schepenen op advies van de cultuurraad. Naast werkings- en basissubsidies, is er ook een subsidie voorzien voor jubilerende verenigingen met een vaste toelage van 100 euro voor een 25-jarig bestaan en een toelage van 100 euro per bijkomend 25-jarig bestaan. Voor uitzonderlijke, bijzondere initiatieven, waardevolle projecten, … kan het college van burgemeester en schepenen een apart krediet toekennen
  • Uitleendienst: verhuur materiaal, onder andere tentoonstellings- en didactisch materiaal.

 

 • Leuven
  • Subsidie voor jubileum: de stad keert onder bepaalde voorwaarden een jubileumtoelage uit aan verenigingen die 25, 50, 60, 65, 70, 75, 80, 90, 100 en meer dan 100 met een veelvoud van 10 jaar bestaan. Het betreft een toelage voor activiteit naar aanleiding van het jubileum, die inhoudelijk aanleunt bij de eigen werking van de vereniging; in het teken staat van het jubileum van de vereniging; openstaat voor iedereen (al dan niet tegen betaling). Verenigingen die een jubileum vieren, kunnen vanaf 25 jaar een ontvangst en receptie op het stadhuis aanvragen voor verjaardagen die een veelvoud zijn van 5. De stad kan bij die gelegenheid ook een erepenning uitreiken aan de leden van de vereniging die zich gedurende 15 - 25 of 35 jaar onbezoldigd hebben ingezet voor de vereniging.
  • Subsidiereglement projecten cultureel erfgoed: zie Erfgoedcel Leuven.

 

 • Machelen
  • Gemeenschapsvormende socio-culturele manifestaties: deze eenmalige subsidie wordt verleend om verenigingen of jongeren te stimuleren tot het organiseren van culturele evenementen voor en door jongeren. Onder jongeren wordt verstaan: personen van 3 tot 30 jaar. Bij de beoordeling van de kandidaat-projecten wordt rekening gehouden met volgende criteria: het project moet inhoudelijk vernieuwend zijn; het moet gaan over cultuurparticipatie voor jongeren; het project moet een tijdelijk karakter hebben; er moet een samenwerking aangetoond worden tussen de lokale vrijetijds- en/of jeugdactoren; de inwoners van de gemeente moeten kunnen participeren bij de realisatie van het project; het project moet aansluiten bij één of meerdere strategische doelstellingen van het jeugd- en/of cultuurbeleidsplan; voor elk project dient een toonmoment voorzien te worden (tentoonstelling, concert, ...).
  • Uitleendienst: de gemeentelijke uitleendienst stelt heel wat materialen ter beschikking van erkende verenigingen die actief zijn in Machelen of Diegem. Je kan er onder andere tentoonstellingsmateriaal uitlenen.

 

 • Meise
  • Projectsubsidie (sociaal-)culturele activiteiten en jubileumviering: de gemeente wil erkende verenigingen en buurtcomités stimuleren en ondersteunen bij het opzetten van (sociaal-) culturele activiteiten in Meise, die openstaan voor iedereen. Het wil tevens samenwerkingsverbanden stimuleren om zo te komen tot een kwalitatief en gevarieerd (sociaal-)cultureel aanbod. Onder andere volgende projecten komen in aanmerking: uitvoering van een eigen podiumactiviteit in Meise, opgezet door een amateurkunstenvereniging, i.e. fanfare en toneelkring; organisatie van een tentoonstelling door een amateurkunstenvereniging in Meise van minstens één weekend (3 dagen); organisatie van een lezing of infoavond in Meise; organisatie van een (sociaal-)culturele vormingsactiviteit; organisatie van een erfgoedactiviteit in Meise. Het totaal budget voor jubilerende verenigingen is 1 000 euro/jaar. Jubilerende vereniging (25, 50, 75 jaar): forfait van 250 euro Jubilerende vereniging (100 en elk veelvoud van 25 jaar): 375 euro.
  • Uitleendienst: de gemeente stelt bepaalde materialen/apparaten ter beschikking van de bevolking, in het bijzonder verenigingen. Je kan er onder andere tentoonstellingsmateriaal uitlenen.

 

 • Opwijk
  • Gemeenschapsvormende projectsubsidie: er worden aan de cultuuractoren die werkzaam zijn in de gemeente op cultureel, socio-cultureel vlak en in de culturele vrijetijdsbesteding, subsidies verleend voor specifieke culturele projecten. De subsidie kan aangevraagd worden door één cultuuractor of een samenwerking van meerdere cultuuractoren van Opwijk; één of meerdere cultuuractoren van Opwijk samen met één of meerdere cultuuractoren van een andere gemeente. Komen in aanmerking de culturele initiatieven die aan volgende voorwaarden voldoen: het project moet van culturele aard zijn (uitgesloten zijn oa. sportactiviteiten, eetfestijnen enz…); openstaan voor een breed publiek.
  • Projectsubsidies jeugdwerkinitiatieven: een project-subsidie is elke betoelaging die kan verkregen worden als een project voor de jeugd aan volgende voorwaarden voldoet: een in tijd en ruimte beperkt initiatief; een initiatief dat plaats vindt op het grondgebied van Opwijk; een initiatief dat zich bij voorkeur afspeelt binnen de vrije tijd; een initiatief met een openbaar karakter; een initiatief dat duidelijk een zelfstandige identiteit heeft. Het project is gericht naar kinderen en jongeren waarvan de duidelijke meerderheid zich bevindt in de leeftijdsgroep van 6 tot 25 jaar; de duidelijke meerderheid inwoner is van de gemeente Opwijk. Het project heeft volgende doelstellingen:  aansluiten op de leefwereld van de doelgroep; gericht op educatieve of sociaal-culturele activiteiten; zonder winstoogmerk.

 

 • Oud-Heverlee
  • Financiële ondersteuning van socio-culturele activiteiten: culturele organisaties kunnen van de gemeente tot 250,00 EUR ondersteuning krijgen voor de organisatie van culturele activiteiten. In aanmerking komen socio-culturele verenigingen die erkend zijn door de cultuurraad of door de overheid, samenwerkingsverbanden tussen deze organisaties, startende culturele organisaties of verenigingen met een uniek cultureel project, kunnen een aanvraag indienen. Komen in aanmerking enkel activiteiten van cultuurspreiding die open staan voor iedereen en geen commerciële doeleinden nastreven, komen in aanmerking voor financiële ondersteuning.

 

 • Overijse
  • Toelage: het regelement APPLAUS!TOELAGE is bedoeld om socio-culturele vereningingen en organisaties een financiële impuls te geven wanneer zij gemeenschapsvormende en culturele  aciviteiten organiseren in samenwerking met minstens twee andere verenigingen of organisaties uit verschillende sectoren (zoals cultuur, onderwijs, welzijn, jeugd, sport, senioren, derde wereld). Deze activiteiten moeten wel de gewone werking van de verenigingen en organisaties overstijgen. Er zijn een aantal criteria waaraan de activiteiten moeten voldoen: de activiteit moet het gemeenschapsleven in Overijse stimuleren en moet zich ook richten op een breed publiek. De aanvragende vereniging/organisatie moet lid zijn van de cultuurraad. De activiteit moet het resultaat zijn van een tijdelijk samenwerkingsverband en mag geen winstoogmerk hebben.
  • Jubileumtoelagen: elke vereniging, die lid is van een erkende gemeentelijke adviesraad en die naar aanleiding van haar jubileumviering extra activiteiten organiseert, komt in aanmerking voor volgende subsidie: 125,00 EUR : 10-jarig bestaan; 375,00 EUR : 25-jarig bestaan; 500,00 EUR : 50-jarig bestaan; 620,00 EUR : 75-jarig bestaan; 620,00 EUR : 100-jarig bestaan; 620,00 EUR : per 25 jaar meer. Op voorwaarde dat de vereniging een activiteit ontplooit die gericht is naar het ruime publiek.

 

 • Pepingen
  • Bijzondere eenmalige subsidie: maximum 500 euro, voor activiteiten, gericht op de hele Peingse bevolking, die niet gedekt worden door de basissubsidie en de actie-ondersteunende subsidie
  • Toelage voor jubelerende verenigingen: volgens het reglement ‘Gemeentelijke tussenkomst voor jubilerende verenigingen’ van 1999 kan een vereniging naar aanleiding van het 50-, 75-, 100-, 125- en meer jarig bestaan een toelage bekomen van 125 euro.
  • Er bestaan verschillende soorten toelagen, waar Pepingse jeugdwerkinitiatieven en speelpleinwerkingen al dan niet recht op hebben, waaronder jubileumtoelagen en projecttoelagen.
  • De gemeente Pepingen heeft verschillende soorten subsidies voor sportverenigingen, waaronder bijzondere éénmalige subsidie en toelage voor jubelerende verenigingen. Volgens het reglement ‘Gemeentelijke tussenkomst voor jubilerende verenigingen’ van 1999 kan een vereniging naar aanleiding van het 50-, 75-, 100-, 125- en meer jarig bestaan een toelage bekomen van 125 euro. Voor deze toelage komen enkel verenigingen gevestigd in Pepingen in aanmerking.

 

 • Roosdaal
  • Subsidiereglement voor cultuurprojecten voor elke Roosdaalse inwoner of vereniging: de projecten dienen cultuur als thema centraal te stellen; vernieuwend te zijn vanuit het oogpunt van het culturele leven binnen de gemeente Roosdaal; een zelfstandige identiteit te vertonen of binnen een groter organisatorisch geheel een eigen profiel en/of originaliteit te hebben; gericht te zijn op een breed publiek, ruimer dan de eigen leden; een uitstraling te hebben die verder reikt dan de grenzen van de verschillende deelgemeenten en parochies binnen de gemeente Roosdaal; in de gemeente Roosdaal plaats te vinden. Contact: Karen Vanschuerbeek: cultuur@roosdaal.be, 054 89 13 51.
  • Uitleendienst: verenigingen, aangesloten bij en erkend door één van de gemeentelijke adviesraden, kunnen gratis audio-visueel en tentoonstellingsmateriaal ontlenen bij de uitleendienst.

 

 • Scherpenheuvel-Zichem
  • Culturele subsidies: het stadsbestuur wil de cultuurparticipatie in Scherpenheuvel-Zichem stimuleren, onder andere door het geven van subsidies. Een projectsubsidie kan worden verleend aan een culturele activiteit, die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, bv. een culturele tentoonstelling (schilderijen, foto's), een muziekopvoering, een lezing. Het project streeft kwaliteit na en getuigt steeds van een deskundige en integrale aanpak.
  • Projectsubsidie jeugdinitiatieven: als project wordt beschouwd een uitzonderlijk, experimenteel of vernieuwend initiatief dat een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de stad Scherpenheuvel-Zichem. Het project richt zich naar kinderen of jongeren. De doelstelling, het onderwerp en de methode van het project getuigen duidelijk van een opvoedkundige waarde.
  • Ondersteuning van seniorenprojecten: een project is een uitzonderlijke of experimentele activiteit die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de senioren van Scherpenheuvel-Zichem. Het kan hierbij gaan om een seniorenactiviteit van grote omvang of uitstraling of een geëngageerde actie. Het project streeft kwaliteit na en getuigt steeds van een deskundige en integrale aanpak.
  • Toelage jubileum voor verenigingen: voor elke erkende vereniging van Scherpenheuvel-Zichem. Je kan een éénmalige subsidie krijgen van 125 euro voor het organiseren van een receptie ter gelegenheid van het (veelvoud van) 25-jarig bestaan van de vereniging.

 

 • Sint-Genesius-Rode
  • Subsidiëring verenigingen: om te kunnen genieten van enige vorm van regelmatige gemeentelijke subsidiëring dient de vereniging in de eerste plaats erkend te worden door het gemeentebestuur. Voor specifieke vieringen of manifestaties kan eveneens een forfaitaire toelage bekomen worden. Een vereniging die dergelijke toelage ontvangt zal de medewerking van het gemeentebestuur duidelijk vermelden. Jubileumvieringen, vieringen van sportclubs, speciale evenementen en dergelijke kunnen eveneens betoelaagd worden.

 

 

 • Steenokkerzeel
  • Projectsubsidies gemeenschapsvorming: het gemeentebestuur wil met dit subsidiereglement samenwerking tussen de verschillende cultuuractoren in de gemeente stimuleren; mogelijkheden creëren tot kwaliteitsverbetering en professionalisering; via projecten ruimere doelgroepen bereiken; cultuurcreatie en –beleving stimuleren; mogelijkheden creëren om eenmalige projecten met een culturele inslag te realiseren. Komen in aanmerking cultuuractoren, die werkzaam zijn binnen de gemeente, in het sociaal-cultureel werk voor volwassenen, in het jeugdwerk en in de culturele vrijetijdsbesteding. De helft van het krediet wordt voorzien voor projecten met een culturele inslag voor en door jongeren tussen 15 en 25 jaar. Onder een project wordt in dit reglement verstaan: “een uitzonderlijke of experimentele activiteit die de gewone werking van de vereniging/socio-culturele actor overschrijdt en die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging/socio-culturele actor”. Onder gemeenschapsvorming wordt in dit reglement verstaan: “mensen bijeenbrengen door middel van cultuur, hen stimuleren om opnieuw of meer gemeenschap te vormen en hen tegelijk aanmoedigen om de grenzen van die gemeenschap te overstijgen”. De initiatiefnemer voert een project uit. Een project is een project als het voldoet aan de volgende 6 criteria: de taken niet behoren tot de reguliere werking van de organiserende actor; er een samenwerking is met een andere actor waar men in de dagelijkse werking niet mee samenwerkt; het gaat om iets eenmalig; het een op zich staand programma is of een onderdeel van een groter geheel uitmaakt, maar met een duidelijke eigen entiteit; het een vooraf omschreven doel en gewenst resultaat heeft; en vooraf is vastgelegd wanneer het klaar moet zijn en wat het mag kosten (tijd, geld en energie). Het resultaat wordt getoond en is toegankelijk voor een breed publiek of een welbepaalde doelgroep (al dan niet tegen betaling). Het resultaat wordt getoond tijdens de “vrije tijd” (dus niet op overdag tijdens werkdagen) op het grondgebied van Steenokkerzeel.
  • De gemeente heeft een uitgebreide uitleendienst waar je terecht kan voor logistieke ondersteuning van je evenement.

 

 • Ternat
  • Projectsubsidie sport-cultuur-jeugd: het project moet bevorderlijk zijn voor de ontplooiing en de maatschappelijke participatie van volwassenen, kinderen of jongeren op cultureel en educatief vlak. Vernieuwend op instrumenteel vlak, doelgroep, methodisch vlak, samenwerking, … Voor de maximale subsidie moet het project een meerwaarde betekenen voor de gemeente Ternat.

 

 • Tervuren
  • Projectsubsidie voor een jeugdinitiatief of groepje jongeren: de aanvraag gaat over een nieuw project. Deze subsidie is bedoeld als een extra steun bij de realisatie van nieuwe jeugdinitiatieven of vernieuwende activiteiten. Het grote verschilpunt met de andere reglementen is dat projectsubsidies als financiële aanvulling worden verstrekt, terwijl de andere reglementen dienen om jeugdwerk structureel te ondersteunen of in stand te houden. Het thema van een project moet aansluiten bij de leefwereld van kinderen of jongeren. De organisatie ligt in handen van het jeugdwerk, maar mag ook bij een toevallige, informele groep jongeren liggen. Het doel is om mogelijkheden en impulsen te geven aan het jeugdwerk om meer jeugd te betrekken bij het jeugdwerk of de werking van jeugdbewegingen, jeugdclubs en jeugdateliers te stimuleren.

 

 • Tielt-Winge
  • Projectsubsidies sociaal-culturele verenigingen: voor verenigingen die in Tielt-Winge actief zijn in één of meerdere van de volgende gebieden: cultuurcreatie en amateurkunsten / cultuurspreiding en cultuurparticipatie /cultuurcompetentie / erfgoed / gemeenschapsvorming, vrijetijd, hobby. Een project is een vernieuwende, uitzonderlijke of experimentele activiteit die een kwalitatieve en culturele meerwaarde betekent voor de vereniging en/of de Tielt-Wingse gemeenschap. Het kan daarbij gaan om een activiteit met een grotere omvang of met een grotere uitstraling, een engagerende actie, ...
  • Projectsubsidies voor jeugdverenigingen

 

 • Tienen
  • Toelage gemeenschapsvormende initiatieven en culturele manifestaties. Dit zijn enerzijds activiteiten gericht op het versterken van het sociaal weefsel binnen een vereniging, in een straat, deelgemeente of welomschreven deelgebied van het centrum. Het accent ligt hier op ontmoeting. Dit zijn anderzijds activiteiten gericht op cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Het accent ligt hier op het culturele product, namelijk een op jaarbasis éénmalige grootschalige culturele manifestatie gericht naar de Tiense bevolking. Voor het inrichten van culturele activiteiten zoals o.a. optredens, optochten, … kan men een subsidie aanvragen. Jeugd- en sportverenigingen worden verwezen naar de projectsubsidies binnen hun eigen sector, zie ook het overzicht van reglementen.

 

 • Tremelo
  • Financiële ondersteuning voor een socio- culturele activiteit: voor het organiseren van een activiteit die zich tot de ganse bevolking richt en die steunt op een ruime samenwerking van leden van meerdere socio- culturele verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad van de gemeente Tremelo. De voorgestelde activiteit dient een voldoend cultureel en /of sociaal niveau te beogen dat een aanvaardbare uitstraling waarborgt .
  • Projectsubsidies jeugdwerk: de projectsubsidies moeten aangewend worden voor een jeugdproject, een samenwerkingsproject of een preventieproject.

 

 • Vilvoorde
  • Subsidies voor culturele verenigingen: verenigingen kunnen voor uitzonderlijk initiatieven bijkomende subsidies aanvragen bij de dienst Cultuur. Voor meer informatie over subsidies voor culturele verenigingen kan je terecht bij dienst Cultuur.
  • Projectsubsidie in het kader van het integratiebeleid: projectsubsidies voor activiteiten of acties die het intercultureel samenleven bevorderen. Deze activiteit of actie moet het samenleven tussen autochtonen en allochtonen bevorderen en moet zodoende vanuit een samenwerkingsverband tussen Vlaamse en allochtone bevolkingsgroep(en) georganiseerd worden. Voorop staat de positieve benadering van het samenleven in diversiteit, met accent op de ontmoeting tussen verschillende bevolkingsgroepen. Een open dialoog moet worden nagestreefd in een sfeer van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Alle activiteiten of acties gaande van ontspanning tot vorming, die tot doel hebben om de verschillende cultuurgemeenschappen in Vilvoorde in contact te brengen met elkaar met het oog op verbetering van de verstandhouding, komen in aanmerking. De activiteit of actie moet beantwoorden aan maatschappelijk relevante noden, in relatie staand tot bij voorbeeld onderwijs, tewerkstelling, huisvesting, welzijn, gezondheid, vrije tijd.

 

 • Zemst
  • Subsidiereglement vernieuwende socio- culturele projecten: je hebt vernieuwende culturele ideeën en nobele bedoelingen? Dat is een uitstekend begin voor een waardevol project. Maar soms is er meer nodig om je creatief idee  te verwezenlijken.  Een financieel steuntje in de rug bijvoorbeeld. Met het subsidiereglement socio- culturele projecten wil de gemeente kansen bieden op vernieuwing, ontplooiing en experiment op cultureel vlak. Een projectsubsidie kan worden aangevraagd door elke erkende Zemstse vereniging en door individuele Zemstenaren die een vernieuwend socio- cultureel project willen organiseren.  De aanvraag moet gebeuren ten minste 3 maanden voordat de activiteit plaatsvindt. Na advies van de cultuurraad beslist het college over de toekenning van de subsidie.

 

 • Zoutleeuw
  • Subsidie culturele projecten: om de culturele uitstraling van Zoutleeuw te bevorderen, voorziet het stadsbestuur ondersteuning voor Zoutleeuwse verenigingen die culturele projecten organiseren die gericht zijn op een breed en divers publiek. Onder cultureel project wordt het volledige gamma van kunstzinnige uitingen verstaan zoals letteren en podiumkunsten, muziek, media …( vb. toneel, muziek, dans, concert, cabaret, lezing of voordracht, film, diavoorstelling,  ultimediapresentaties, vernissages, enz…. ). Aan het project worden waarden toegekend afhankelijk van o.a. volgende criteria: uitstraling van Zoutleeuw; breed publiek; originaliteit, “vormend” aspect.

 

 

Print deze pagina