Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Nieuwsbericht

Voorjaarslezing 'Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden. Dialecten in lokaal historisch onderzoek'

Op de voorjaarslezing van het Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven, op zaterdag 3 juni 2017, laten taalkundigen, heemkundigen en erfgoedzorgers je kennismaken met de theorie en praktijk van de studie van dialecten en met diverse vormen om dit immaterieel erfgoedmateriaal te verzamelen, te verwerken en te delen met het publiek. Een kleine expositie brengt je visueel en auditief in contact met dialectstemmen uit het verleden.

De voortdurende ontwikkelingen in geografisch bepaalde taalvariëteiten vormen een uitzonderlijk rijk veld dat vele heemkundigen en erfgoedzorgers boeit. De oraal overgeleverde taalsystemen, met eigen klanken, woorden en taalhandelingen, zijn immers niet enkel bronnen die nuttig zijn voor historisch taalkundig en naamkundig onderzoek. Ze zijn ook toegangspoorten tot fragmenten en aspecten van de lokale volkscultuur, die hun volle betekenis krijgen binnen een tijds- en plaatsgebonden gebruikscontext.

Stempelkaart van benamingen voor prikkeldraad in de zuidelijk-Nederlandse dialecten, dr. Hugo Ryckeboer © www.dialectloket.be

PROGRAMMA

10.00 uur: onthaal met koffie/thee

10.15 uur: welkomstwoord en toelichting collecties Documentatiecentrum Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven – Nicolas Mazeure (Documentatiecentrum) en Eddy Put (Rijksarchief)

10.30 uur: Theorie en praktijk van de dialectologie en zijn verhouding tot erfgoed – Jacques Van Keymeulen (UGent)

11.30 uur: Toelichting project ‘Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden’: inhoudelijke ontsluiting Vlaams-Brabantse dialectopnames uit de jaren 1960-1970 – Pauline Van Daele (UGent)

12.15 uur: broodjeslunch, met inzage van publicaties uit de collectie van het Documentatiecentrum m.b.t. het thema en bezoek aan de opstelling ‘Vlaams-Brabantse stemmen uit het verleden’

13.30 uur: Publiekswerking en -participatie voor het in stand houden van dialecten – Flory Vloebergs (Academie van het Leivens Dialekt) en Geert Dehaes (be.brusseleir)

14.00 uur: Leven als God in Blanden, mentaliteitsgeschiedenis van een Vlaams-Brabantse taalgrensgemeente met een woordenboek van het Blandens dialect. Pleidooi voor een contextuele dialectologie – Jean Binon (Geschied- en Heemkundige Kring Oud-Heverlee)

14.30 uur: Opzet en ontstaan van de 'Praktische grammatica van het Hoegaards' – Christian Hennuy

PRAKTISCH

Villerscollege, Vaartstraat 24, 3000 Leuven

Zaterdag 3 juni 2017 van 10.00 tot 15.00 uur

Deelname is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt.

Gelieve u in te schrijven vóór maandag 29 mei 2017 via documentatiecentrum@vlaamsbrabant.be 

Deze voorjaarslezing is een organisatie van de provincie Vlaams-Brabant en Rijksarchief Leuven, in samenwerking met Variaties vzw, koepelvereniging voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

 

Print deze pagina