Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Disclaimer

Wettelijke bepalingen

Erfgoedplus.be  brengt informatie van erfgoedbeherende instellingen samen en stelt deze informatie beschikbaar voor iedere erfgoedgeïnteresseerde.  De deelnemende instellingen stellen zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking en waken over de juistheid en het authentieke karakter van de gegevens. Zij engageren zich om de ter beschikking gestelde informatie op permanente basis te actualiseren.

Er gebeurt door Erfgoedplus.be geen eindredactie op de aangeleverde informatie. De deelnemende instelling blijft zelf verantwoordelijk voor het actualiseren, het aanvullen en het corrigeren van de eigen collectiegegevens.
Vrijwaring van aansprakelijkheid
 
Erfgoedplus.be spant zich in om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen maar kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
 
Erfgoedplus.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.
 
Erfgoedplus.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie op de website.
 
Erfgoedplus.be bevat links naar andere websites waarover men geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid uitoefent en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.
 
Auteursrechten
 
De deelnemende instellingen erkennen uitdrukkelijk dat met betrekking tot de in het kader van huidige overeenkomst aan Erfgoedplus.be ter beschikking gestelde informatie, derden geen auteursrechtelijke aanspraken kunnen doen gelden. Zo erkent de deelnemende instelling onder meer uitdrukkelijk dat zij desgevallend auteursrechthebbende is van de gefotografeerde voorwerpen en van de ter beschikking gestelde foto’s.
 
De deelnemende instellingen vrijwaren Erfgoedplus.be voor alle auteursrechtelijke aanspraken van derden (met inbegrip van het portretrecht) met betrekking tot alle ter beschikking gestelde informatie.
 
Het PCCE behoudt zich, o.m. als producent van de databank, het recht voor om een betwist werk onmiddellijk uit de databank terug te trekken of te verwijderen wanneer dit werk voorwerp is van enige betwisting met een derde (o.m. op grond van het auteursrecht).
 
De verzamelde en verwerkte informatie wordt via  Erfgoedplus.be gratis ter beschikking gesteld aan iedereen met niet-commerciële doeleinden. Aanvragen voor gebruik met commerciële doeleinden worden individueel onderzocht en zullen, indien de informatie betrekking heeft op de door de deelnemende instelling medegedeelde informatie, slechts worden toegestaan na instemming van de deelnemende instelling en van de eventueel andere betrokkenen.

Print deze pagina