Erfgoedplus.be vind meer dan je zoekt

Navigation Search

Disclaimer

1. GDPR

  • contact- en feedbackformulier

Via de contact- en feedbackformulieren vragen wij uw naam en e-mailadres in te vullen. Contactgegevens worden louter gevraagd en bijgehouden in functie van het beantwoorden van uw vraag of uw verzoek. Gegevens worden enkel bezorgd aan derden in functie van het beantwoorden van uw vraag of uw verzoek. Gegevens worden niet aan derden bezorgd als dit niet strikt noodzakelijk is om uw vraag of verzoek te beantwoorden.

Erfgoedplus.be is een tussenschakel tussen de beheerder van een erfgoedcollectie en de bezoekers van de website. Vragen of opmerkingen over objecten worden daarom steeds bezorgd aan de collectiebeheerder. Zij kennen de objecten en hebben de kennis in huis. Om deze reden bezorgen wij uw vraag samen met uw gegevens aan de betrokken collectiebeheerder. Zij kunnen u vervolgens rechtstreeks contacteren met een antwoord of een vraag om verduidelijking.

  • nieuwsbrief

Op de website van Erfgoedplus.be bestaat de mogelijkheid om zich in te schrijven voor een nieuwsbrief. Wie een naam en een e-mailadres invult, wordt op de hoogte gehouden van de erfgoeddatabanken. De contactgegevens worden louter bijgehouden in functie van de eigen nieuwsbrief. De gegevens worden niet verder verspreid of doorgegeven aan derden. Iedereen die zich wenst uit te schrijven, kan dit op eenvoudig verzoek. Uw gegevens worden vervolgens gewist uit ons adressenbestand.

  • deelnemende erfgoedcollecties en gegevens via zwerfgoedformulier

Erfgoedcollecties die deelnemen aan Erfgoedplus.be hebben ons contactgegevens bezorgd van hun bestuur, collectiebeheerders en contactpersonen. Voor professionele organisaties, kerkfabrieken en heemkundige kringen betreft dit officiële correspondentieadressen, professionele en/of publiek vrijgegeven contactgegevens. Bij private collecties en zwerfgoed betreft dit persoonlijke contactgegevens die werden aangeleverd voor correspondentie. Deze gegevens worden louter bijgehouden om administratieve redenen (correspondentie) en in functie van vragen via contact- en feedbackformulieren. Deze gegevens worden door ons niet aan derden doorgegeven.

  • bijhouden van gegevens

Een vraag die Erfgoedplus.be ontvangt via contact- en feedbackformulieren wordt samen met uw contactgegevens, datum en een korte omschrijving door ons bijgehouden. Op deze wijze krijgen we een overzicht van de gestelde vragen. "Welke vragen komen terug? Wanneer worden de meeste vragen gesteld? Welke erfgoedcollecties worden vaak bevraagd? In welke erfgoedobjecten is men het meest geïnteresseerd?" In dit overzicht worden geen persoonsgegevens opgenomen.

E-mailcorrespondentie wordt binnen onze mailbox tijdelijk gearchiveerd. Na twee jaar wordt deze correspondentie gewist. Er wordt enkel een uitzondering gemaakt voor correspondentie die correcties of nieuwe informatie over een object bevatten.

2. Wettelijke bepalingen

Erfgoedplus.be brengt informatie van erfgoedbeherende instellingen samen en stelt deze informatie beschikbaar voor iedere erfgoedgeïnteresseerde. De deelnemende instellingen stellen zoveel mogelijk kwalitatieve informatie ter beschikking en waken over de juistheid en het authentieke karakter van de gegevens. Zij engageren zich om de ter beschikking gestelde informatie op permanente basis te actualiseren.

Er gebeurt door Erfgoedplus.be geen eindredactie op de aangeleverde informatie. De deelnemende instelling blijft zelf verantwoordelijk voor het actualiseren, het aanvullen en het corrigeren van de eigen collectiegegevens.

3. Vrijwaring van aansprakelijkheid
 
Erfgoedplus.be spant zich in om onderbrekingen door technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen maar kan evenwel niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zou zijn en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
 
Erfgoedplus.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van apparatuur of programma's.
 
Erfgoedplus.be aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van de website of van de ter beschikking gestelde informatie op de website.
 
Erfgoedplus.be bevat links naar andere websites waarover men geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid uitoefent en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of de juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites.
 
4. Auteursrechten
 
De deelnemende instellingen erkennen uitdrukkelijk dat met betrekking tot de in het kader van huidige overeenkomst aan Erfgoedplus.be ter beschikking gestelde informatie, derden geen auteursrechtelijke aanspraken kunnen doen gelden. Zo erkent de deelnemende instelling onder meer uitdrukkelijk dat zij desgevallend auteursrechthebbende is van de gefotografeerde voorwerpen en van de ter beschikking gestelde foto’s.
 
De deelnemende instellingen vrijwaren Erfgoedplus.be voor alle auteursrechtelijke aanspraken van derden (met inbegrip van het portretrecht) met betrekking tot alle ter beschikking gestelde informatie.
 
Het PCCE behoudt zich, o.m. als producent van de databank, het recht voor om een betwist werk onmiddellijk uit de databank terug te trekken of te verwijderen wanneer dit werk voorwerp is van enige betwisting met een derde (o.m. op grond van het auteursrecht).
 
De verzamelde en verwerkte informatie wordt via  Erfgoedplus.be gratis ter beschikking gesteld aan iedereen met niet-commerciële doeleinden. Aanvragen voor gebruik met commerciële doeleinden worden individueel onderzocht en zullen, indien de informatie betrekking heeft op de door de deelnemende instelling medegedeelde informatie, slechts worden toegestaan na instemming van de deelnemende instelling en van de eventueel andere betrokkenen.

Print deze pagina